Оқу бағдарламалары

...
...
...
...

Қолдану саласы – білім беру бағдарламасы Qazaq kuresi саласында заманауи білім беру және спорттық технологияларды және адамның жалпы дене шынықтыру және спорттық даярлығын қамтамасыз ету үшін білім беру және спорт ұйымдарында спорттық жекпе-жек дағдыларын оқытудың жаңа тәсілдерін меңгерген педагог-жаттықтырушыларды даярлауға арналған.
Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету:

 • «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
 • «Білімді ұлт» Сапалы білім беру» ұлттық жобасы;
 • Жоғары білім МЖМБС;
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші;
 • «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының бұйрығымен 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 қосымшада бекітілген «Педагог» кәсіби стандарты;
 • Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы;
 • Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
 • Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары;
 • Дублин дескрипторлары (European Qualifications Framework).

6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог–жаттықтырушы» білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып және толеранттылық, ізгі ниет және ынтымақтастық қағидаттарына негізделген қауымдастықтар арасындағы қатынастарды нығайту мақсатында әзірленді. ЮНЕСКО 2016 жылы Qazaq kuresi адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының өкілдік тізіміне енгізді. Бұл білім беру бағдарламасы білім алушыларға жеке көзқарасты қолдануды, кәсіптік құзыреттерді кәсіптік стандарттар мен салалық біліктілік шеңберлерінен оқыту нәтижелеріне айналдыруды қамтамасыз етеді. Оқу процесінде студенттерге бағытталған принцип, оның идеясы білім беру процесінде екпіндерді оқытудан оқытуға ауыстыру болып табылады. Басқаша айтқанда, әзірленген білім беру бағдарламасы барлық мүдделі тараптардың (білім алушылардың, жұмыс берушілердің, мемлекеттің) сұраныстарына сәйкес келеді және сыртқы біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
Білім беру бағдарламасы Qazaq kuresi оқыту дағдыларын игеруді, спорттық сабақтар бағдарламаларын әзірлеуді және жаттығулар мен күрес техникасының дұрыс орындалуын бақылауды, дене шынықтыру және Qazaq kuresi саласында кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру үшін қажетті білім беру ресурстары мен құралдарын қолдануды қамтиды. Білім беру бағдарламасында білім беруді басқарудың демократиялық сипаты қағидаттары іске асырылды, олар академиялық еркіндік пен оқу орындарының өкілеттіктерінің шекараларын кеңейтуді қамтиды, бұл кәсіптік білім беру жүйесін қоғамның, еңбек нарығы экономикасының өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне бейімдеуді қамтамасыз етеді. 
Білім беру бағдарламасының икемділігі әр оқушының бір жағынан жеке тұлға, екінші жағынан өндіріс пен қоғам ретіндегі қабілеттері мен қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді.
6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог-жаттықтырушы» білім беру бағдарламасының түлегі кәсіби қызметтің келесі түрлерін жүргізе алады:

 • педагогикалық;
 • спорт саласындағы басқарушылық;
 • жаттықтырушы-нұсқаушы;
 • әдістемелік.

6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог – жаттықтырушы» бағдарламасы түлектерінің одан әрі кәсіби қызметі саласына орта/техникалық/мамандандырылған оқу орындарында мұғалім ретінде мамандану, білім беру және спорт ұйымдарында мұғалім, жаттықтырушы болып жұмыс істеу, сондай-ақ спортпен байланысты түрлі қоғамдық ұйымдарда менеджер және әкімші ретінде жұмыс істеу жатады. Негізгі қызмет білім беру технологияларын дене шынықтыру және Qazaq kuresi саласында кәсіби құзыреттіліктерді оқыту және қалыптастыру контекстінде қолдануды көздейді.  
Қызмет саласы тек білім беру саласымен ғана шектелмейді, сонымен қатар кең спектрлі спорттық технологиялар әзірленетін, енгізілетін және қолданылатын пәнаралық салалардағы жобаларға қатысуды көздейді. Басқаша айтқанда, 6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог – жаттықтырушы» білім беру бағдарламасының түлектері экономика мен адам қызметінің барлық салаларында сұранысқа ие болады.
6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог-жаттықтырушы» білім беру бағдарламасының бірегей ерекшелігі Қазақстан Республикасындағы (ҚР) басқа университеттердің ұқсас бағдарламаларымен салыстырғанда Qazaq kuresi бойынша педагог-жаттықтырушыларды тәжірибеге бағдарланған даярлауға ББ жоғары бағыты болып табылады. Бұл ерекшелікті оқу бағдарламасының жұмыс жоспарларынан және пәндердің оқу бағдарламаларынан көруге болады.
Білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде Major (major)/Minor (minor) деп аталатын принцип қолданылды. Major (мажор) бейіндік пәндерді, яғни кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын пәндерді қамтитын негізгі білім беру бағдарламасын болжайды. Басқаша айтқанда, бұл негізгі дайындық бағыты бойынша пәндерді терең меңгеруді көздейтін блок. Minor (minor) қосымша білім беру бағдарламасы, шағын мамандандыру ретінде қолданылады. 6В01404 «Qazaq kuresi бойынша педагог-жаттықтырушы» білім беру бағдарламасында студенттер «Спорт менеджменті», «Спорт психологиясы» және «Халықаралық спорт дипломатиясы» компоненттерін, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік құзыреттерін дамытуға бағытталған пәндерді таңдау мүмкіндігі есебінен қосымша құзыреттерге ие болады.
Білім беру бағдарламасындағы маңызды элемент оқытудың заманауи және инновациялық әдістері мен технологияларын пайдалану болып табылады. Бағдарламаның жоғары тәжірибеге бағдарлануы оқыту процесінде ең заманауи технологияларды таңдауды, соның ішінде дуальды оқыту технологиясын қолдануды анықтайды. Бұл тәжірибе APEMS-тегі оқыту мен кәсіби қызмет арасындағы алшақтықты азайтады, бұл өз кезегінде түлектерге өндірістік және ғылыми ұйымдарда жұмысқа оңай бейімделуге мүмкіндік береді. Оқу процесінде білім алушылардың назарын аудару үшін көптеген онлайн құралдар пайдаланылады, олардың ішінде Moodle оқытуды басқару жүйесіне біріктірілген бөлігі Office 365 өнімдерінің қатарына кіреді, олардың ішіндегі ең танымалы Microsoft Teams платформасы және Kahoot (ойын түрінде оқытуға арналған тегін платформа) сияқты көптеген тәуелсіз құралдар, BookWidget (интерактивті жаттығулар құрастырушысы), BitPaper (бірлескен онлайн тақта), Classroomscreen (бірлескен оқу экраны).

Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері
Білім беру бағдарламасының мақсаты – заманауи білім беру технологияларын және оқытудың жаңа тәсілдерін меңгерген, озық спорттық технологиялардың көмегімен спортшылардың нәтижелерін жақсартуға қабілетті Qazaq Kuresi бойынша педагог-жаттықтырушыларды даярлау.
Білім беру бағдарламасының міндеттері:

 1. Білім беру және спорт саласында алған білімдерін қолдану үшін дене шынықтыру бағыты бойынша жоғары білікті кадрлар даярлау;
 2. Qazaq kuresi қазақтың ұлттық күресінде маманданған, мамандандырылған білім беру және спорт ұйымдарында оқыту үшін жекпе-жек техникасын қолдануға қабілетті спортшыларды даярлау.
 3. Антропометриялық өлшеулер жүргізу және функционалдық тестілеу, алынған нәтижелерді бағалау және оқу процесінің тиімділігі дағдыларын үйрету;
 4. Спортшыларды оқытуды және адамның жеке физиологиялық, психологиялық және анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оңтайлы жаттығу бағдарламасын таңдауды үйрету;
 5. Білім алушыларды педагогикалық және жаттықтырушылық қызметтегі практикалық мәселелерді шешуде алған теориялық және практикалық білімдерін қолдануға, сондай-ақ басқарушылық және әкімшілік қызметті табысты жүзеге асыруға үйрету;
 6. Білім алушыларды кәсіби педагогикалық және жаттықтырушылық қызметінде талап етілетін педагогика мен психология негіздері туралы білімдерін қолдануға үйрету, сондай-ақ презентация мен материалдардың қолжетімділігін жақсарту үшін оқытудың интерактивті әдістері мен заманауи жаттықтырушылық құзыреттіліктерін және педагогикалық дизайнның заманауи тәсілдерін қолдануға мүмкіндік беру;
 7. Білім алушыларға өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын үйрету, сондай-ақ стандартты емес міндеттерді шешу үшін кәсіби білімді, іскерлікті және дағдыларды ұдайы дамыту мен қолданудың маңыздылығын көрсету;
 8. Дипломдық жұмыс, ғылыми-техникалық конференцияларда, спорттық жарыстарда ғылыми мақалалар мен баяндамалар түрінде теориялық-практикалық және аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін жалпылауға үйрету, сондай-ақ академиялық есептер, аналитикалық жазбалар және басқаларын жазу кезінде көмек көрсету.
 

Құзыреттер тізімі

Оқыту нәтижелері

ОН қалыптастыратын пәндердің атауы (құзырет бірліктері)

 1. Жалпы кәсіби құзыреттер  (ЖКҚ)

1.1

ОК1.   Жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестіру факторы ретінде қоғамның әлеуметтік даму заңдылықтарын түсіну, өзін-өзі тануға, коммуникативті алмасуға, мәдени мұраны игеруге дайындық

 

 

ОН1  Кәсіби қызмет шеңберінде гуманитарлық бағытты, мәдени және дене дамуын қалыптастыру үшін жалпы әлеуметтік білімді қолдану

Қазақстан тарихы,
Әлеуметтану,
Психология, Педагогика, Саясаттану,
Мәдениеттану,  Дене шынықтыру,
Философия
Экология және қауіпсіздік негіздері,
Академиялық жазу

ОН2.  Ғылыми зерттеулер жүргізуге және білім беру ұйымдарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде тілді меңгеру 

Шет тілі,  Қазақ (орыс) тілі,   Кәсіби спорттағы ағылшын тілі

 

 1. Кәсіби құзыреттер (КҚ)

2.1

ПК1.  Педагогика және тәрбие теориясы туралы білімді өзінің педагогикалық және жаттықтырушылық қызметінде қолдану қабілеті

ОН3. Оқыту мен оқытуға әсері тұрғысынан Qazaq kuresi бойынша инновациялық білім беру технологиялары мен заманауи жаттықтырушылық әдістемелерді қолдана білу

Педагогика, Педагогикалық жаттықтырушылық қызметке кіріспе,
Спорттық-педагогикалық шеберліктің негіздері,
Оқытудың инновациялық технологиялары және білім берудің жаңартылған мазмұны, 
Спорт пен жаттығудағы зерттеу әдістері,
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),
Спорттық-педагогикалық тәлімгерлік негіздері,  Педагогикалық практика

ОН4.  Qazaq kuresi оқыту кезінде тәрбиенің әдіснамалық тәсілдері мен педагогикалық әдістерін қолдану

Дене шынықтыру мен спорттағы тәрбие жұмысының технологиялары,   Qazaq  kuresi  бойынша әдістемелік жұмысты ұйымдастыру ,
Qazaq  kuresi  оқыту теориясы мен әдістемесі,   Педагогикалық практика

2.2

ПК2.   Qazaq kuresi нормативтік-құқықтық актілерді білімдерін қолдана отырып жүргізу және ілгерілету қабілеті

РО5.  Qazaq kuresi әлеуеті арқылы мемлекеттік мүдделерді ілгерілету үшін халықаралық-құқықтық нормалар мен актілерді білу, халықаралық аренада диалог жүргізу дағдыларына ие болу

Халықаралық спорттың дипломатиялық негіздері,
Жоғары жетістіктер спорты және олимпиадалық білім,   Әлемдік нарықтағы спорт,   Qazaq Kursi интернационализациясы,   Педагогикалық және спорттық этика,   Кәсіби спорттағы ағылшын тілі

ОН6.  Қолда бар  спорт құқығы білімі негізінде  Qazaq kuresi  спорттық қызметін ұйымдастыру және ілгерілету бойынша басқарушылық құзыреттерді қолдану

Экономика және кәсіпкерлік негіздері,
Жобаларды басқару,  Спорттық іс-шараларды басқару,  Кәсіби табыстылық менеджменті,  Спорттық маркетинг және қоғаммен байланыс,   Спорт құқығы,   Педагогикалық және спорттық этика,
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

2.3

ПК3.  Жеке тұлғаның шартты мүмкіндіктерімен медициналық-биологиялық талдау жүргізу және спорттық қызметке жіберу қабілеті

ОН7. Инклюзивтілікті, нутрициологияны, фармакологияны және қоршаған спорттық ортаны ескере отырып, таңдаған спорттық қызметін жүзеге асыру жағдайында спортшы денесінің функционалдық дайындығын қамтамасыз ету үшін жалпы спорттық медицина білімін қолдану

Qazaq kuresi-нің  биомеханикасы ,
Спорттық және жаттығу тағамдары,
Qazaq kuresi анатомиясы,
Спорттағы  эргономика және физикалық белсенділік,   Дене шынықтыру және спорт кинезиологиясы,   Физикалық өзін-өзі жетілдіру және көшбасшылық,   Спорттағы фармакология және допинг,    Бейімделетін спорттық кинетика, Спорттық медицина және қауіпсіздік,
Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері

2.4

ПК4.  Спортшының метрикалық деректері және оның психологиялық ерекшеліктері негізінде Qazaq kuresi кәсіптік оқытудағы құзыреттілік

ОН8. Қолданбалы ғылымды пайдалана отырып, кәсіби және жеке мақсаттарға қол жеткізуді, спортшылардың психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, стратегиялық тұжырымдамаларды қолдануды қамтамасыз ету бойынша оқыту әдістерін қолдану

Оқу процесінің теориясы мен әдістемесі,
Qazaq kuresi-дегі спорттық төрешілік,
Qazaq kuresi-дегі  жарыс қызметі,
Спорттық коучинг: негізгі тұжырымдамалар (Qazaq  kuresi),  Коучинг-практикум 1-2,  Жаттығу процесінің тәжірибесі  (Qazaq kuresi),   Спорттық психология

ОН9.  Дене шынықтыру мен спортта өлшеу, спортшының жағдайын және оның нәтижелерін болжау, сондай-ақ оның жарыстардағы мінез-құлқын білу 

Qazaq kuresi-дегі диагностика,  Спорттағы деректерді талдау,   Спорттық метрология,   Спорттағы педагогикалық өлшемдер

 

Әзірлеуші (лер) және авторлар

APEMS академиялық комитеті «Sport Education and Coaching» бағыты бойынша

Модуль атауы

Пәннің атауы

Цикл,
компонент

 

Оқыту тілі

Кредит-тер көлемі

Пәндердің сипаттамасы

1 триместр

Жалпы білім беру

Қазақстанның қазіргі тарихы

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

5

Курс Қазақстан тарихын адамзат тарихының, Еуразия мен Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде қарастырады. Қазақстан тарихы-Ұлы дала аумағында орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді тұтас зерделеу, тарихи заңдылықтарды анықтау жүргізілетін кезең.

Шет тілі

ЖБП МК

Ағылшын

5

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған қарқынды ағылшын тілін үйрену бағдарламасын қамтиды. Курс білім берудегі соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптарды қамтиды және терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

Қазақ (орыс) тілі

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – А1 бастауыш деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады.

Әлеуметтік-саяси білім

Психология

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курстың мақсаты: қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу тұрғысында білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын біледі және оны психологиялық білім жүйесіндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде түсіндіреді; психология саласындағы ұғымдар, идеялар, теориялар; психологиялық ғылымның теориялары мен идеяларының мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіре алады.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Спортивная анатомия и основы спортивной морфологии

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курста спорттық анатомия мен морфологияның мақсаттары мен міндеттері; жас кезеңділігі; дене Конституциясының ерекшеліктері; әр түрлі соматикалық типтегі адамдарда бұлшықет массасының өзгеруі; ағзаның бейімделу мүмкіндіктері; сүйектерге, байламдарға, бұлшықеттерге, сіңірлерге жүктемелердің әсері; қозғалыстардағы белсенділіктің морфологиялық және анатомиялық негіздері; зерттеу жүргізуге арналған арнайы жабдықтар, спорттық жаттығулардың зерттеу әдістері анатомия және морфология.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Педагогикалық және жаттықтырушылық қызметке кіріспе

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курста педагогикалық және жаттықтырушылық қызметтің жалпы сипаттамасын, мәні мен ерекшелігін ашатын мәселелер зерттеледі, педагог-жаттықтырушының жеке басына қойылатын талаптар негізделеді, олардың кәсіби құзыреттілігі қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық және жаттықтырушылық қызметтің әлеуметтік маңызы, сондай-ақ спорттағы Qazaq kuresi пайда болу тарихы зерттелуде.

Тек бір семестрде

27

 

2 триместр

Жалпы білім беру

Шет тілі

ЖБП МК

 Ағылшын

5

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған қарқынды ағылшын тілін үйрену бағдарламасын қамтиды. Курс білім берудегі соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптарды қамтиды және терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

Қазақ (орыс) тілі

ЖБП МК

 Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – А1 бастауыш деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Спорттық қызметті ұйымдастыру бойынша басқару дағдылары

Кәсіби жетістік менеджменті

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

3

Курс студенттерде табысты адамның бейнесін және олардың көшбасшылық қасиеттерін дамытуды қалыптастырады. Курстың мақсаты-студенттердің спорттық ұжымдарды басқарудың заманауи қолданбалы әдістерін, жеке қабілеттерін дамыту және пайдалану әдістерін, кадрларды кәсіби пайдалану, жобалық-инновациялық топтарды қалыптастыру.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Педагогика

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты: студенттерде біртұтас педагогикалық процесс туралы педагогикалық білім жүйесін қалыптастыру; білім берудің ғылыми негіздерін, мектепте оқу-тәрбие процесін құрудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін игеру. Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушы педагогика ғылымының негізгі жетістіктерін, қазіргі заманғы проблемалары мен даму тенденцияларын, оның пәнін және басқа ғылымдармен өзара байланысын; маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын қазіргі заманғы талаптарды; жалпы білім беру және кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқыту мен тәрбиелеудің мәні, мақсаттары мен проблемаларын білетін болады.

Бір пәнді таңдау

Жалпы білім беру

Экономика және кәсіпкерлік негіздері

ЖБП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Курс барысында дамыған батыс елдерінде теория мен практиканы дамытудың жинақталған тәжірибесін, Қазақстанда кәсіпкерлікті қалыптастыру тәжірибесін, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруды реттейтін азаматтық заңнаманы қолдануды, кәсіпкерліктің барлық дерлік кіші жүйелерінің мәнін білдіретін негізгі ұғымдар мен терминдерді ескере отырып, кәсіпкерлік тетігі ашылады, бұл білім алушыларға кәсіпкерлік қызмет туралы ғана емес, сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет туралы да толық түсінік алуға мүмкіндік береді нарықтық экономика жағдайында оны ұйымдастырудың шарттары мен факторлары туралы; қолданыстағы заңнаманың ерекшеліктері қарастырылады, оны зерттеу дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді – кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысанын таңдаудан бастап өз ісін жою процесіне дейін.

Бұл курстың мақсаты студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қатысты белсенді азаматтық ұстанымын көрсетуге бағытталған құндылық көзқарастары мен қабілеттерін қалыптастыру.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

Экология және қауіпсіздік негіздері

Курс білім алушыларда экологиялық ойлауды, қоршаған ортаның жай-күйін және адамға зиянды және қауіпті факторлардың әсер ету дәрежесін барабар бағалау қабілетін, табиғатты ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыруға; кәсіби қызмет саласында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және төтенше жағдайларда алғашқы көмек көрсету үшін ережелер мен практикалық дағдыларды оқытуға бағытталған.

Академиялық жазу

Курс зерттеу әдіснамасының теориялық негіздерін, зерттеу нәтижелерін ұсыну және академиялық мәтіндерді, академиялық сөйлеуді, ғылыми стильдің ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды.

Тек бір семестрде

25

 

3 триместр

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Оқу практикасы

БП ЖООК

 

Қазақ/Орыс

2

Оқу практикасы студентті білім беру мекемесінің (орта мектеп, лицей, гимназия, колледж және т.б.) оқу-тәрбие процесімен таныстыруға, оны болашақ кәсіби қызмет жағдайларына бейімдеуге бағытталған.

Жалпы білім беру

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

ЖБП МК

Английский

5

Курс заманауи ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологиялар арқылы қарапайым және кәсіби қызметтегі адамдардың қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Бұл технологиялар ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты зерттеледі.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Qazaq Kursi бойынша әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста: мақсаты, міндеттері, объектісі мен пәні, негізгі категориялары; осы оқу пәнінің қалыптасу және даму тарихы; зерттеу әдістері; Qazaq kuresi оқыту принциптері, құралдары, әдістері; Qazaq kuresi бойынша оқу және оқудан тыс қызметті жоспарлау жүйесі; бағдарламалық-нормативтік құжаттама; критериалды бағалау; оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары қарастырылады.

 

Спорттық коучинг: негізгі тұжырымдамалар (Qazaq kursi)

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Осы курс шеңберінде дәрістер мен интерактивті сабақтарды оқытудың Smart технологияларын пайдалана отырып, студенттер спорттағы концептуалды даму, спорттағы жаттықтырушы философиясы, спортшы мен жаттықтырушы арасындағы күрделі өзара іс-қимыл, команданы жоспарлау сияқты мәселелерді зерттейді, сондай-ақ жаттықтырушының жеке және әлеуметтік деңгейлердегі әртүрлі рөлдері мен үлестерін зерттейді. Студенттер жаттығу жоспарларын құруды, тиімді жаттығулар туралы шешім қабылдауды, жарыс жағдайларын бағалауды және коучингтегі рефлексиялық тәжірибенің рөлін үйренуді үйренеді.

Бір пәнді таңдау

Спорттық қызметті ұйымдастыру бойынша басқару дағдылары

Жобаларды басқару

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Осы курс шеңберінде студенттер мақсатқа жету үшін іс-қимыл жоспарын әзірлеуді, топ мүшелері мен құрылымдық бөлімдер арасындағы байланысты басқаруды, сондай-ақ жұмыс тиімділігін арттыру үшін қызметті синхрондауды қамтитын спорттағы жобалық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру әдістемесін меңгереді. Курс қызметкерлер арасындағы жауапкершілік аймақтарын олардың дағдыларына сәйкес бөлуді және ұйымның ресурстарын пайдалануды зерттеуді қамтиды. Студенттер шығындарды бақылауға, уақыт шеңберін белгілеуге, бюджетті қалыптастыруға және жұмыс барысында туындауы мүмкін қиындықтарды қамтамасыз етуге қабілетті болады.

Осы курс шеңберінде студенттерде спорттық іс-шараларды ұйымдастыру бойынша басқарушылық құзыреттер қалыптастырылады. Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаны іске асыру мерзімдерін анықтау үшін спорттық іс-шаралардың негізгі стейкхолдерлерімен келіссөздер жүргізуге, баспасөз өкілдерімен PR-науқандарды ұйымдастыруға, еріктілер қозғалысын қалыптастыруға, спорттық іс-шараға қатысушылардың тұруы мен тасымалдауын ұйымдастыруға, спортшылар мен көрермендер үшін қауіпсіздік шараларын көздеуге, жергілікті қоғамдастық басшылығымен қызметті үйлестіруге, жеткізушілермен және демеушілермен келісімдер жасасуға қабілетті болады, форс - мажорлық және төтенше жағдайларды болжау.

Спорттық іс-шараларды басқару

Бір пәнді таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курс білім алушыларды педагогикалық және спорттық ортада туындайтын қиын этикалық шешімдер арқылы ойлауға қажетті білім мен дағдылармен таныстыруға және жауапты шешімдер қабылдауға бағытталған. Білім алушы Спорт және оқытушылық қызмет саласында шешім қабылдау кезінде этикалық мәселелерді анықтауға, талдауға және шешуге мүмкіндік беретін кәсіпқойлық стандарттарын әзірлеуге қабілетті болады.

Спорттық қызметті ұйымдастыру бойынша басқару дағдылары

Спорттық маркетинг және қоғаммен байланыс

Курстың мақсаты студенттерде нарықтық экономика жағдайында маркетинг теориясының ғылыми негіздерін игеру үшін қажетті ғылыми-әдістемелік базаны қалыптастыру, дене шынықтыру және спорт ұйымдары қызметінің экономикалық механизмін жетілдіру, негізделген маркетингтік шешімдер қабылдау болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде студент білуі керек: маркетингтің заманауи модельдері; маркетингтік зерттеу әдістері. Білу: нарық факторларын талдау және бағалау; тұтынушыларды талдау; мақсатты тұтынушыны сипаттау; ұйымның ішкі факторлары мен мүмкіндіктерін талдау және бағалау. Дағдылары бар: нақты маркетингтік мәселелерді талдау және шешу.

Тек бір семестрде

28

 

4 триместр

Әлеуметтік-саяси білім

Социология

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс әлеуметтанулық пәндік салалар, зерттеу әдістері мен бағыттары туралы білімді қамтиды. Курс барысында негізгі Әлеуметтанулық теориялар және біздің қазіргі қоғамымыздың әртүрлі аспектілері туралы терең білім алудың ең тиімді жолдары егжей-тегжейлі талқыланады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы-әлеуметтанулық қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретіндегі негізгі тұжырымдамаларын түсіну мүмкіндігі.

Политология

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша жалпы саяси білімге арналған. Курс саяси өзін-өзі тануды, өзінің саяси көзқарасы мен коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіруді қамтиды. Саяси білімді оқыту коммуникативті, интерактивті, студенттерге бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

Мәдениеттану

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

2

Курс Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге, сондай-ақ тарих пен философия бойынша жалпы курстарға қосымша болуға көмектеседі. Курсқа морфология, семиотика, мәдениет анатомиясы, Қазақстан көшпенділері мәдениеті, прототиптердің мәдени мұрасы, Орталық Азияның ортағасырлық мәдениеті, Қазақ мәдениетінің қалыптасуы, жаһандану контекстіндегі қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т. б. тақырыптар кіреді.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

ЖБП МК

 Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Дене шынықтыру мен спорттағы тәрбие жұмысының технологиялары

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста білім алушылардың психологиялық-жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін жоспарлау және ұйымдастыру негіздері, Білім беруді ұйымдастыру деңгейінде іс-шараларды ұйымдастыру, білім алушының жалпы мәдениетін қалыптастыру және оны әлеуметтендіру; дене шынықтыру және спорт саласындағы тәрбие процесін ұйымдастырудың стратегиясы, тактикасы мен техникасы, оқытушының (жаттықтырушының) тәрбиеші ретіндегі жеке басына қойылатын талаптар зерделенеді.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Педагогикалық практика

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

3

Педагогикалық практикадан өтудің мақсаты студенттерде оқушылармен психологиялық-педагогикалық жұмыстың әртүрлі түрлерінде маңызды практикалық дағдыларды қалыптастыру, студенттерде осы білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасына сәйкес келетін нақты, зерттеу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Qazaq Kuresi биомеханикасы

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста студенттер кинетика және кинематика, анатомиялық позициядан аяқ-қол қозғалысына көшу, иілу / кеңейту, инверсия / эверсия, пронация / супинация сияқты мәселелерді зерттейді. Бұл курс механиканың модельдері мен әдістері негізінде Qazaq kuresi сабағында тірі тіндердің, жеке мүшелердің немесе ағзаның механикалық қасиеттерін зерттеуге бағытталған.

 

Коучинг-практикум 1 (Qazaq kuresi)

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курс барысында студенттер Qazaq Kuresi жаттықтырушыларының коучинг сессияларын қалай жоспарлайтынын және өткізетінін бақылайды. Олар сондай-ақ спортшылармен жаттығулар туралы пікірлерін білу үшін өзара әрекеттеседі. Әр апта сайын олар курс үйлестірушісіне коучинг сессиясын бақылауға негізделген аналитикалық материалдарды ұсынуы керек. Студенттер сонымен қатар жеке спортшыларды талдап, лақтырудың күшті және әлсіз жақтарын анықтауы керек.

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Спортивное судейство в Qazaq kuresi

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

4

Осы курс шеңберінде студенттер Qazaq kuresi бойынша спорттық төрешіліктерді, атап айтқанда жарыс ережелерін, төрешілер рәсімдерін, төрешілердің қимылдарын, төрешілердің орнын, төрешілер алқасының құрамын, төрешілер алқасының Төралқасын, қателіктер мен жазаларды, спортшылардың дұрыс емес және спорттық емес мінез-құлқын және басқа да мінез-құлқын және т. б. зерттейтін болады. спорттық төрешілердің біліктілік санаттарын беру, айыру және қалпына келтіру тәртібі.

Qazaq kuresi-дегі жарыс қызметі

БП ЖООК

Бұл курс Qazaq kuresi жарысы кезінде дененің экстремалды экологиялық жағдайларға төтеп беру және бейімделу қабілетін зерттейді. Студенттер адам ағзасына физиологиялық әсерімен танысады. Олар сондай-ақ адамдар өздерінің үй ортасынан мүлдем өзгеше жағдайларда жарыстарға немесе ойын-сауық спорттық іс-шараларына қатысу үшін саяхаттаған кезде осы әсерлерді азайту үшін пайдалануға болатын бәсекелестік стратегияларын зерттейді. Ауаның ластануы және дененің табиғи ритағының бұзылуы да зерттеледі.

Тек бір семестрде

29

 

5 триместр

Жалпы білім беру

Философия

ЖБП МК

Қазақ/Орыс

5

Курс философия пәнін оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі дыбысындағы рухани кәсіптің ерекше түрі ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттелуде. Философия-адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық негізгі бағытына қатынасының маңызды сипаттамалары туралы білім жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Спорттық психология

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс студенттерді адамның реакциясын түсінуге және спорт пен жаттығуларға бейімделуге психологиялық көзқараспен таныстырады. Дәрістер, жағдайлық зерттеулер мен семинарлар танымды, аффект пен мінез-құлықты және олардың арасындағы күрделі өзара әрекеттесуді талқылауға және түсінуге мүмкіндік береді. Студенттер спорттық нәтижелер мен жаттығуларды, сондай-ақ жаттығуларға берілгендікке әсер ететін психологиялық факторларды біліп, түсінеді. Негізгі мақсат-теорияның спорт пен жаттығу жағдайындағы нақты "қолданбалы" жағдайларға қолданылуын түсінуді қамтамасыз ету.

Спорт құқығы

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Курс спорт құқығының түсінігі мен мәнін; спорт құқығының пәнін, принциптері мен дамуын; Қазақстанның дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамалық жүйесін, құқықтық актілерін; халықаралық спорт жарыстарының құқықтық негізін; спорт саласында халықаралық деңгейде шарттар жасасу ерекшеліктерін; допинг бақылаудың құқықтық негіздерін; спорттық дауларды реттеу түсінігін, мәнін, жіктелуін және тәсілдерін қарастырады.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Спорттық медицина және қауіпсіздік

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Осы пәннің курсында дене шынықтыру мен спортты қамтамасыз ететін ғылым ретінде спорттық медицинаның ерекшеліктері мен рөлі; "денсаулық", "ауру" ұғымдарының мәні және олардың адам ағзасына әсері; спорттық медицина тұрғысынан бағдарлау және спорттық іріктеу; спорттың денсаулыққа әсері; спортшылардың физикалық дамуын зерттеудің әдістері мен әдістері; жағдайды дәрігерлік бақылау қарастырылады спортшының денесі; алынған жарақаттардан кейін қалпына келтіру әдістері мен құралдары; допинг-бақылаудың ерекшеліктері.

Бір пәнді таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Оқу процесінің теориясы мен әдістемесі

КП ТК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс оқу процесінің ұйымдастырушылық-құқықтық және психологиялық-педагогикалық негіздерін, Qazaq kuresi сабағы бойынша дағдыларды қалыптастырудың заманауи әдістерін, әдістемелік қағидаттарды, оқытуда заманауи технологияларды пайдалануды, Qazaq Kuresi білім беру тұжырымдамасын зерделеуге бағытталған

Qazaq kuresi оқыту теориясы мен әдістемесі

Бұл курс аясында жекпе-жек түрлері бойынша дене жаттығуларының негізгі ұғымдары мен негізгі элементтері, жеке және топтық жаттығуларды құру құбылысы, психологиялық дайындық пен коммуникация зерттеледі. Курс барысында бағыттың пайда болуы мен даму тарихы, Qazaq Kuresi теориясы мен әдістемесі, денсаулық жағдайы мен Qazaq kuresi сабақтары арасындағы байланыс зерттеуге ұсынылады.

Тек бір семестрде

25

 

6 триместр

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Оқытудың инновациялық технологиялары және білім берудің жаңартылған мазмұны

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Осы пән курсында орта білім беруді жаңғыртудың стратегиялық бағыттары; жаңартылған білім беру мазмұны технологиясы негізінде мектепте оқыту нәтижелерін айқындау мен бағалаудың инновациялық технологиялары; Заманауи педагогтың инновациялық моделін қалыптастыру; мектепте оқытудың инновациялық технологияларының типологиясы; мектепте оқытудың инновациялық әдістемелері; педагогтерді даярлаудың ақпараттық-коммуникациялық, интерактивті технологиялары; білім беруді цифрландыру; реформалаудың ерекшеліктері қарастырылады мектепте дене шынықтыруды оқыту.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Кәсіби спорттағы ағылшын тілі

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

3

Пәнді оқытудың мақсаты: болашақ мұғалім-жаттықтырушылардың кәсіби мәдениетаралық қарым-қатынас үшін қажетті шет тілдік құзыреттілік негіздерін игеруі, шет тіліндегі ауызша және жазбаша қарым-қатынас формаларының негіздерін ақпараттық қызмет құралы ретінде пайдалану және одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу үшін меңгеруі.

Бір пәнді таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Спорттық-педагогикалық шеберліктің негіздері

ПД ВК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс жаттықтырушының спорттық-педагогикалық шеберлігінің жалпы теориялық және практикалық категорияларын оқытуға, оқу жұмысы процесінде оларды қолдануды қамтамасыз ететін арнайы білімді, кәсіптік дағдыларды және дағдыларды қалыптастыруға; есептік құжаттаманы ресімдей отырып, оқу жұмысының принциптерін оқытуға; адамгершілікке, ерік-жігерге, эстетикалық көзқарастар мен еңбекқорлыққа тәрбиелеуге бағытталған.

Спорттық-педагогикалық тәлімгерлік негіздері

Курс нормативтік құқықтық құжаттарды, дене шынықтыру және спортты басқару органдарының ұсынымдарын, оқу-бағдарламалық құжаттаманы зерделеуге, талдауға және іске асыруға; спорт стандарттарына өзгерістерді зерделеуге; педагогикалық және жаттықтырушылық тәлімгерлікті ұйымдастыруға, бастаушы педагог-жаттықтырушыларға көмек көрсетуге; педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге, әдістемелік әзірлемелер мен құралдарға шолуларды ұйымдастыруға бағытталған.

Бір пәнді таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Әлемдік нарықтағы Спорт

КП ТК

Қазақ/Орыс

5

Осы курс аясында студенттер спорт индустриясының дамуына әсер ететін заманауи саяси, экономикалық және қаржылық трендтермен танысады

Qazaq Kuresi интернационализациясы

Бұл курс студенттерге халықаралық аренада ұлттық спортты дамыту үлгілерін жасауға мүмкіндік береді, шетелдік спортшылар мен жаттықтырушыларды тарту жөніндегі тұжырымдамалар, халықаралық жарыстарға қатысудың өзектілігі, Қазақстанда осындай іс-шараларды өткізу негізделетін болады

Бір пәнді таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Qazaq Kuresi анатомиясы

КП ТК

Қазақ/Орыс

5

Курс Qazaq kuresi оқу процесін адамның дене шынықтыруын жақсарту мақсатында құрылымдық және функционалдық деңгейлерде қажетті бейімделу өзгерістерінің бұрышында қарастырады.

Спорттағы және физикалық белсенділіктегі Эргономика

Тәртіп эргономикалық принциптердің жаттығу процесіне әсерін анықтауға және спортшыларды шаршауды азайтуға, әл-ауқат пен денсаулықты сақтауға ықпал ететін жағдайларды қамтамасыз етуге дайындайды.

Дене шынықтыру мен спорттың психологиялық-педагогикалық негіздері

Педагогикалық практика

КП ТК

Қазақ/Орыс

Казахский/Русский

Kazakh/Russian

4

Педагогикалық практиканың міндеттері: теориялық білімді тереңдету және бекіту; практикадан өту кезеңінде оқушылармен оқу-тәрбие жұмысында білімді қолдану; Qazaq kuresi бойынша сынып жетекшісі мен жаттықтырушының функцияларын орындау; оқушылармен жеке тәрбие жұмысын жүргізу; Педагогика және білім беру әдістемесі саласында алған білімдерін өзінің кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастыру; өз бетінше оқушылармен оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізу; білім беру мекемесінің педагогикалық практика басшысының басшылығымен практика базасында ЖОО-ның Педагогикалық практика басшысының қатысуымен сабақтар ұйымдастыру және өткізу; жұмыс жоспарларын және олардың есептілігін жасаудың негізгі қағидаттарын меңгеру.

Тек бір семестрде

27

 

7 триместр

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Дене шынықтыру және спорттағы зерттеу әдістері

КП ТК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс әртүрлі зерттеу түрлеріне қатысты принциптер мен этикалық ойларды қарастыруға арналған. Қамтылған тақырыптарға зерттеу сұрағын әзірлеу, әдебиеттерді сынау, Зерттеу дизайны, деректерді жинау, өлшеу теориясы және деректерді талдау принциптері кіреді. Студенттер жарияланған әдебиеттерді сыни бағалау, зерттеу сұрақтарын әзірлеу және зерттеу ұсыныстарын жазу дағдыларын дамытады деп күтілуде.

 

Коучинг-практикум 2 (Qazaq kuresi)

КП ТК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курс студентке коучинг дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді. Студенттер Qazaq kuresi бойынша апта сайынғы оқу жоспарларын дайындайды және ұсынады деп күтілуде. Екі апта сайын Студенттер кезең ішінде жасалған бір коучинг жоспарының үлгісін, жоспарға қатысты коучинг сессиясы туралы ойлауға арналған бөлімді және коучинг басшыларының ойлары мен үлестеріне негізделген қайта қаралған жоспарды ұсынады. Студенттер сонымен қатар спортшылардың күйіп қалу белгілерін қалай анықтауға болатынын және спортшыларға қысымды жеңуге қалай көмектесетінін біледі.

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Физикалық өзін-өзі жетілдіру және көшбасшылық

КП ТК

Қазақ/Орыс

4

Курсты зерделеу адамның дене шынықтыруын дамытуға бағытталған, адамның денсаулығына, психофизикалық жағдайына және физикалық жетілуіне қатысты тиімді ұстанымын анықтайтын және реттейтін әр түрлі әдістер мен іс-әрекеттерді қамтитын, өзін-өзі жоспарлы жұмыс бойынша саналы ұстанымды қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында студенттер адамгершілік-ерікті тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру, көшбасшылық теориясына негізделген дене шынықтыру мен дамуды жақсарту негіздерін үйренеді.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Спорттағы Фармакология және допинг

КП ТК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курс спорттағы допинг тарихын зерттейді және студенттер тыйым салынған заттардың тізімін, тестілеу әдістерін, допинг пен тестілеуге байланысты фармакологияны, Дүниежүзілік допингке қарсы агенттіктің (WADA) рөлін және олар пайдалана алатын ресурстарды зерттейді. Спорттағы допингке қатысты заттар мен ережелер тізіміндегі өзгерістер туралы хабардар болыңыз.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Халықаралық спорттың дипломатиялық негіздері

КП ТК

Қазақ/Орыс

4

Бұл курс спорттық дипломатия саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін халықаралық-құқықтық құжаттарды зерделеуге бағытталған. Курсты зерделеу халықаралық аренада елдің мақсаттарына қол жеткізу құралы ретінде спорт пен спорттық ынтымақтастықтың әлеуетін пайдалану арқылы диалог жүргізуді дамытуға және мемлекеттік мүдделерді ілгерілетуге бағытталған.

Бір пәнді таңдау

Негізгі ББ немесе Minor каталогтан модульді таңдау

Негізгі ББ модулі

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Спорттық метрология

КП ТК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс студенттерді педагогикалық Бақылаудың метрологиялық негіздерімен, дене тәрбиесі мен спорттағы өлшеу әдістерімен, адамның қозғалыс мүмкіндіктерін тестілеу әдістерімен, математикалық-статистикалық әдістермен және оларды бақылау нәтижелерін өңдеу және талдау және оқу-жаттығу процесін жоспарлау үшін қолданумен таныстырады.

Qazaq Kuresi диагностикасы

Бұл курс студенттерді функционалдық және корреляциялық өзара байланысты, регрессиялық талдауды, спорттағы бағалар мен нормалар теориясын пайдалана отырып, Qazaq kuresi сабағында өлшеу әдістерімен таныстырады. Студент сапалық сипаттамалардың сандық бағалауын қолданады, күштік қасиеттерге, икемділік пен төзімділіктің даму деңгейіне бақылау жүргізеді; жүктеме көлемі мен қарқындылығына, техниканың тиімділігіне, оның ішінде зерттелушілердің дене дайындығына кешенді бағалау жүргізеді

  Minor модуль

   

КП ТК

 

5

 

Тек бір семестрде

26

 

8 триместр

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Бейімделетін спорттық кинетика

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл пәнде Осы курстың негізгі ұғымдары, түрлері, функциялары, принциптері ашылады; бейімделгіш дене шынықтыру мен спорттың қалыптасу және даму тарихы; бейімделгіш дене шынықтыру мен спорттың әдістері мен құралдары, дене қабілеттерін, қасиеттерін дамыту; бейімделгіш дене шынықтыру мен спорттағы оқыту әдістері мен әдістері; бейімделгіш спорттағы ұйымдар, федерациялар; паралимпиадалық қозғалыс; ұйымдастыру және мүгедектер үшін жарыстар өткізу.

 

Оқу процесінің практикасы (Qazaq kuresi)

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс студентке Qazaq kuresi кезінде жаттықтырушы ретінде машықтануға мүмкіндік береді. Студенттер жаттығулардың белгіленген түрі бойынша апта сайынғы жаттығу жоспарларын дайындайды және ұсынады деп күтілуде. Әр аптаның соңында білім алушылар өздерінің бастапқы оқу процесінің жоспарын, бір аптадағы коучинг қызметі туралы есепті және коучинг басшыларының есебі мен пікірлеріне негізделген қайта қаралған жоспарды ұсынады.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Спорттық және жаттығу тағамдары

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс аясында студенттер спортшылардың тамақтану көздеріне, спорттық көрсеткіштер мен энергия қажеттіліктеріне, тамақ таңдауына, ас қорытуға және ылғалдандыруға қатысты тұжырымдамалармен танысады. Білім алушылар тамақтану журналдары арқылы тамақтануды бағалауды қалай орындау керектігін және спортшыларға тамақтануға негізделген мақсаттарды қоюға қалай көмектесу керектігін үйренеді.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Жоғары жетістіктер спорты және олимпиадалық білім

КП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс халықаралық деңгейде олимпиадалық білім беру мен спорттық бизнесті, соның ішінде кәсіби және Олимпиадаға байланысты спортты өндіру мен тұтынуды және оның әсерін қарастырады жаһандану спортта. Зерттелетін тақырыптарға жаһандану, коммерцияландыру, маркетинг, салыстырмалы спорттық қатысу үлгілері және көрермендер кіреді

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Дене шынықтыру және спорт кинезиологиясы

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс студентке адамдар тобын тексеруге, сондай-ақ топтық жаттығуларды жоспарлауға және өткізуге мүмкіндік береді. Әр аптаның соңында студенттер бір аптадағы іс-шаралар туралы рефлексивті материал ұсынады. Студенттер сонымен қатар жеке спортшыларға биомеханикалық талдау жүргізіп, физикалық жаттығулардың күшті және әлсіз жақтарын анықтауы керек.

Бір пәнді таңдау

Негізгі ББ немесе Minor каталогтан модульді таңдау

Негізгі ББ модулі

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

·     Спорттағы деректерді талдау

·          

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

5

Бұл курс студенттерге деректерді талдау негіздерін үйретуге және сапалы және сандық талдау жүргізу үшін бағдарламалық жасақтамамен танысуға арналған. Курс барысында студенттерге жұмыс істеу үшін деректер жиынтығының үлгілері беріледі және деректерді талдау үшін әртүрлі бағдарламаларды қалай пайдалану керектігі көрсетіледі. Олар сондай-ақ әртүрлі деректер түрлерін талдау және статистикалық нәтижелерді түсіндіру үшін тиісті статистикалық сынақтарды анықтау процесімен танысады.

Спорттағы педагогикалық өлшемдер

Курстың мақсаты спорттық пәндерді оқыту сапасын бағалау жүйелерінің теориялық және ұйымдастырушылық негіздерін меңгерген бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау; спорт индустриясының ішкі жүйелерін зерделеу; кәсіби дағдылар мен әмбебап құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейін бағалау үшін тапсырмаларды әзірлеу әдістері; білім беру және спорт мекемелерінде ішкі бағалау жүйелерін зерделеу болып табылады.

 Модуль  Minor

   

БП ЖООК

 

5

 

Тек бір семестрде

29

 

9 триместр

Дене шынықтыру және спорт саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Өндірістік практика

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

6

"Дене шынықтыру және спорт" мамандығының өндірістік практикасынан өтудің мақсаты студенттерде оқушылармен спорттық-педагогикалық және өндірістік жұмыстың әртүрлі түрлерінде аса маңызды практикалық дағдыларды қалыптастыру; студенттерде "дене шынықтыру және спорт"мамандығы бойынша бітірушінің біліктілік сипаттамасына сәйкес келетін ерекше, зерттеу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Диплом алдындағы практика

БП ЖООК

Қазақ/Орыс

6

"Дене шынықтыру және спорт" мамандығының өндірістік практикасынан өтудің мақсаты студенттерде оқушылармен спорттық-педагогикалық және өндірістік жұмыстың әртүрлі түрлерінде аса маңызды практикалық дағдыларды қалыптастыру; студенттерде "дене шынықтыру және спорт"мамандығы бойынша бітірушінің біліктілік сипаттамасына сәйкес келетін ерекше, зерттеу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

 

ДЖ қорғау / МЕ

 

Қазақ/Орыс

12

 

Тек бір семестрде

24

 

Барлығы

240

 

Модуль  атауы

Модуль сипаттамасы

Модуль пәндері

Кредит көлемі

Пән сипаттамасы

Minor жүзеге асырылатын БББ атауы
 

1.

Спорттық менеджмент

Спорттық менеджмент жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау, бюджеттеу және кәсіби спорт пен физикалық белсенділіктің әртүрлі түрлерімен байланысты контексте бағалау сияқты іскерлік әрекеттерді қамтиды. Спорттық менеджмент табыс табу мақсатында спорт командасын немесе спорт клубының іскерлік жағын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытады. Болашақ міндеттерінің ішінде студенттер спорттық ұйымдарды басқару және ілгерілету, ареналар мен стадиондарды басқару және ойын-сауық спорттық іс-шараларын ұйымдастыру үшін қажетті кәсіби тәжірибе жинауды күтуі керек.

Спорттық менеджмент спорттық құрылыстарды басқару, спортшыларды іріктеу, спортты басқару, көшбасшылық және персоналды басқару, спорттық маркетинг, демеушілік және сату сияқты бөлімдерді қамтиды.

Қалыптастырылатын негізгі құзыреттер-спорттық қызмет пен индустрияны ұйымдастыру бойынша басқарушылық құзыреттерді қолдану

Спорттық менеджмент және маркетинг

5

Пәнді оқу барысында білім алушылар кәсіби клубтарды, спорт қауымдастықтарын, олимпиада комитеттерін, спорттық іс-шараларды және спорт нысандарын қалай тиімді басқару керектігін түсінеді; жарыстар, турнирлер, көрмелер мен конференциялар сияқты спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру процесін зерттейді; спорттық ұйымдарды, іс-шаралар мен тауарларды жылжытудың әртүрлі маркетингтік стратегиялары мен әдістерін зерттейді. Олар сондай-ақ тиімді маркетингтік науқандар құруды және өз өнімдерін ілгерілету үшін әлеуметтік желілер мен басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануды үйренеді; спорт саласында қолданылатын этикалық және көшбасшылық принциптерді үйренеді; жаттықтырушыларды, спортшыларды, менеджерлерді және спорт ұйымдарының басқа қызметкерлерін қоса алғанда, персоналды басқаруды үйренеді.

Барлық БББ үшін қол жетімді

Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Тыңдаушылар саны: (min) 15; (мах): 120
Пререквизиттер: қажет емес

Жеке өсуді басқару және көшбасшылық

5

Пәнді оқу барысында студенттер өз мақсаттарына жету жету үшін эмоцияларын, мотивациясын, уақыты мен энергиясын қалай басқаруға болатынын біледі; әртүрлі адамдармен, соның ішінде әріптестерімен, серіктестерімен  және клиенттерімен тиімді қарым-қатынас жасауды үйренеді. Олар сондай-ақ басқаларды сендіруді, шабыттандыруды және ынталандыруды үйренеді; трансформациялық, авторитарлық және демократиялық сияқты көшбасшылықтың әртүрлі тәсілдерін зерттейді. Адамдар мен командаларды басқаруды, қақтығыстарды шешуді және шешім қабылдауды үйренеді; күрделі мәселелерді талдауды және мақсаттарға жетуге және тапсырмаларды орындауға көмектесетін стратегиялық шешімдер қабылдауды үйренеді.

2.

Спорттық психология

Спорт психологиясы-спорттық іс-әрекеттің психологиялық заңдылықтары туралы ғылым; психикалық процестердің ерекшеліктері, психикалық қасиеттері, спортшылардағы психикалық күйлер, дау-дамайдағы тұлға мен ұжымның проблемалары.
Спортшылар мен жаттықтырушылар алдыңғы қатарда айқын көрінгенімен, спорт психологтары сахна артында, спортшыларға оларды ұстап тұруы мүмкін психикалық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Шындығында, кез келген спортшы сізге спорттың психологиялық аспектілері физикалық аспектілер сияқты маңызды екенін айтады. Бұл бағдарлама практикалық қолдануға баса назар аударады, осылайша сіз спортшыларға, спорт жаттықтырушыларына, ата-аналарға және барлық мүдделі тараптарға көмектесу, спорттағы мүмкіндіктерін кеңейту және өзгерістерді ынталандыру арқылы өзгеріс енгізу үшін қажетті дағдыларды игересіз.

Жоғары жетістіктер спортындағы дағдарыстық жағдайлардың психологиясы 

5

Пәнді оқу барысында білім алушылар жоғары жетістіктер спортында қандай дағдарыстық жағдайлар туындауы мүмкін екенін, олардың спортшылар мен командаларға қалай әсер ететінін және олармен қалай күресуге болатынын біледі; спортшыларға дағдарыстық жағдайларды жеңуге көмектесетін эмоциялар мен стресстермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін үйренеді. Олар сондай-ақ стресстік жағдайлардан кейін релаксация мен қалпына келтірудің әртүрлі тәсілдерін үйренеді; жеңіліс, жарақат, жанжал және т. б. сияқты дағдарыстық жағдайларға спортшылар мен командаларға психологиялық дайындықты дамытуды және жүргізуді үйренеді;  дағдарыс жағдайында команданы басқаруды, командалық дағдыларды дамытуды және қақтығыстарды шешуді үйренеді. 

Барлық БББ үшін қол жетімі

Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Тыңдаушылар саны: (min) 15; (мах): 120
Пререквизиттер: қажет емес

Өзін-өзі дамыту психологиясы

5

Пәнді оқу барысында студенттер адамдарға тұлға ретінде дамуға және өсуге көмектесетін процестерді бақылайды және осы білімді іс жүзінде қолдануды үйренеді; жеке және кәсіби мақсаттарға жету үшін өздерінің күшті жақтарын қалай тануға және пайдалануға болатындығын, сондай-ақ басқа адамдарға өз әлеуетін ашуға көмектесуді үйренеді; шектеулер мен кемшіліктермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін үйренеді және т. б.; өзін, қажеттіліктері мен құндылықтарын жақсы түсіну үшін өз ойларын, сезімдері мен мінез-құлқын талдауды үйренеді; мақсаттар қоюды және оларға жету үшін іс-қимыл жоспарларын құруды үйренеді, сондай-ақ өздеріне деген сенімділікті арттыратын қиындықтармен жұмыс істеуді үйренеді; басқа адамдармен сындарлы қарым-қатынас орнатуды, тиімді қарым-қатынас жасауды, қақтығыстарды шешуді және т. б. үйренеді.

Қолдану саласы – Бұл білім беру бағдарламасы жоғары білікті және бәсекеге қабілетті, жан-жақты білімі мен қажетті дағдылары бар, олардың жеке дамуына әсер ететін, сондай-ақ дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар саласында кәсіби педагогикалық және жаттықтырушы қызметін жүзеге асыруға қабілетті мамандарды дайындайды.

Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері

Білім беру бағдарламасының мақсаты – Дене шынықтыру және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары саласында педагогикалық және нұсқаулық-әдістемелік қызметті жүзеге асыруға қабілетті, әмбебап, жалпы кәсіптік және кәсіби құзыреттерге ие жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы Білім беру бағдарламасы білім алушылардың заманауи тұжырымдамалық және инновациялық білімдері мен дағдыларының кешенін қалыптастырады, дене шынықтыру және жаппай дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары саласындағы маңызды практикалық дағдыларды дамытады, сондай-ақ қазіргі заманғы стандарттар деңгейіне сәйкес келетін мамандарды дайындауды қарастырады.
Кәсіби қызмет объектісі

 • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру мекемелерінің, орта, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың барлық типтері мен түрлеріндегі дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары бойынша оқу-тәрбие процесі болып табылады
 • балалар-жасөспірімдер спорт мектептері мен клубтарында, спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда,  олимпиадалық  резерв  мектептерінде  оқу-тҽрбие  процесі  болып  табылады 
 • дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары саласындағы басқарушылық қызмет
 • кез келген меншік нысанындағы дене шынықтыру-спорт, спорттық ойын-сауық, туристік, емдеу, оңалту және профилактикалық мекемелердегі дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар құралдарымен рекреациялық және оңалту міндеттерін орындауды іске асыратын ұйымдардағы қызмет
 • дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары жөніндегі маманның кәсіби қызмет саласы дене шынықтыру, балалар-жасөспірімдер спорты, бұқаралық спорт, жоғары жетістіктер спорты, кәсіптік спорт, спорттық-сауықтыру туризмі, қозғалыс рекреациясы және оңалту, дене шынықтыру және спорт құралдарымен халықты сауықтыру жөніндегі қызмет болып табылады
 • дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар жөніндегі маманның кәсіби қызметі адамның дене, психикалық және функционалдық мүмкіндіктерін зерделеуге және жетілдіруге, белсенді және салауатты өмір салты қағидаттарын әзірлеуге және бекітуге, оларды дене шынықтыру және спорт құралдарымен іс жүзінде іске асыруға, жеке адамды қалыптастыруға, оны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға тартуға бағытталған

Құзыреттілік атауы

Оқыту нәтижелері

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы

Әмбебап құзыреттілік (ӘҚ)

ӘҚ1– Инновациялық коммуникациялық және ақпараттық технологияларды меңгеру.

 

 

ОН1– Дене шынықтыру және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары саласындағы тұлғааралық өзара іс-қимыл міндеттерін тиімді шешу үшін коммуникативтік қабілеттерін көрсету, өз ойлары мен талаптарын логикалық дұрыс білдіру.

 

 

 

 

ОН2– Инновациялық білім беру технологияларын қолдану негізінде кәсіби міндеттерді шешу, Қазақстан Республикасының негізгі құқықтық актілеріне, дене шынықтыру және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы саласындағы халықаралық құқықтық құжаттарға сәйкес әрекет ету.

 

1. Қазақ (орыс) тілі
2. Шетел тілі
3. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
4. Экономика және кәсіпкерлік негіздері
5.Көшбасшылық негіздері
6. Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі
7. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
8. Бұқаралық дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары бойынша әдіскер нұсқаушысының кәсіби қызметі
9. Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері
10. Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
11. Су спорты түрлерінің теориясы мен әдістемесі
12. Қысқы спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі
13. Педагогика
14. Кәсіби табыстылық менеджменті
15. Аквааэробика және велоаэробиканың теориясы мен әдістемесі
16. Спорт және дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдары саласындағы менеджмент және маркетинг
17. Спортшылардың дене шынықтыру дайындығының негіздері
18. Сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі
19. Лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
20. Спорттық сауықтыру сервисі
21. Психология

1. Көшбасшылық негіздері
2. Спорт құқығы
3. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы
4. Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері
5. Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
6. Дене шынықтыру және спорт тарихы
7. Дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық қызмет негіздері
8. Олимпиадалық білім

ӘҚ2 – Қоғамның даму тарихындағы философиялық, әлеуметтік-саяси, гуманитарлық білім және мәдени мұра негіздерін меңгеру.

 

ОН3– Жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін белгілі бір табиғи, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі білімді игеру.

 

1. Қазақстан тарихы
2. Философия
3. Мәдениеттану
4. Саясаттану
5. Әлеуметтану
6. Экономика және кәсіпкерлік негіздері
7. Экология және тіршілік қауіпсіздігі
8. Дене шынықтыру және сауықтыру қызметінің физиологиясы
9. Спорт құқығы
10. Спорттық медицина негіздері
11. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы
12. Дене шынықтыру және спорт психологиясы
13. Жас анатомиясы және физиологиясы
14. Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері
15. Педагогика
16. Кәсіби табыстылық менеджменті
17. Жалпы және спорттық нутрициология негіздері
18. Спорттық биомеханика
19. Емдік дене шынықтыру және массаж
20. Спорттық метрология
21. Дене шынықтыру

ОН4 – Қазақстан мен әлем халықтарының мәдени байлықтары, рухани құндылықтары, салт-дәстүрлері туралы білімдерін талдау және қорыту, дене шынықтыру мен бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын бөліп көрсету, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды шынайы қабылдау.

1. Қазақстан тарихы
2. Философия
3. Мәдениеттану
4. Саясаттану
5. Әлеуметтану
6. Дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары
7. Спорттық дайындық процесін басқару
8. Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі
9. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
10. Бейімделген дене шынықтыру және спорт
11. Дене шынықтыру және спорт тарихы
12. Олимпиадалық білім
13. Спорттық сауықтыру сервисі

Жалпы кәсіби құзыреттілік

ЖКҚ 3 – Дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары саласында адам дамуының жеке-жас ерекшеліктері бойынша анатомиялық-физиологиялық, психологиялық-педагогикалық білімді меңгеру және спортпен шұғылданушылардың жас және жеке қабілеттерін ескере отырып, спорттың негізгі түрлері, спорттық ойындар бойынша оқытудың тиімді әдістерін анықтау

ОН5 – Дене шынықтыру және спорт негіздері бойынша психологиялық-педагогикалық білімді қолдану, мектептегі негізгі спорт түрлерін оқыту әдістемесін меңгеру, оқу және сабақтан тыс, мектептен тыс дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастырудың тиімді құралдарын, әдістерін, нысандарын анықтау, оқушылардың қабілеттері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, теориялық және практикалық құндылығы бар оқу материалын қол жетімді түрде ұсыну, спорттық-педагогикалық шеберлікті қалыптастыру.

 

 

1. Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі
2. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
3. Спорт мектебінде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру
4. Бұқаралық дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары бойынша әдіскер нұсқаушысының кәсіби қызметі
5. Балалар – жасөспірімдер және кәсіби спортының негіздері
6. Дене шынықтыру және спорт педагогикасы
7. Дене шынықтыру және спорт психологиясы
8. Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері
9. Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
10. Су спорты түрлерінің теориясы мен әдістемесі
11. Қысқы спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі
12. Дене шынықтыру және спорт тарихы
13. Фитнес теориясы мен әдістемесі
14. Дене шынықтыру және спорт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
15. Дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық қызмет негіздері
16. Сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі
17. Лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
18. Педагогикалық практика

ОН6– Дене шынықтырумен және спорттық іс - шаралармен айналысатындардың анатомиялық-физиологиялық, морфологиялық, жеке ерекшеліктерін анықтау және олардың жынысы мен жасын ескере отырып, ағзаның дамуына әсерін анықтау.

1. Дене шынықтыру және сауықтыру қызметінің физиологиясы
2. Балалар – жасөспірімдер және кәсіби спортының негіздері
3. Спорттық медицина негіздері
4. Бейімделген дене шынықтыру және спорт
5. Жас анатомиясы және физиологиясы
6. Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері
7. Аквааэробика және велоаэробиканың теориясы мен әдістемесі
8. Спорттық биомеханика
9. Емдік дене шынықтыру және массаж

ЖКҚ4– Дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары саласында ғылыми зерттеулерді талдау және жүргізу, бейімделген, емдік дене шынықтыру және спортты ұйымдастыру құралдары мен әдістерін пайдалану.

ОН7– Спорттық медицина саласындағы білімдерін көрсету, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарды оңалтуға және қалыпты әлеуметтік ортаға бейімдеуге бағытталған бейімделген, емдік дене шынықтыру мен спортты ұйымдастырудың тиімді құралдарын, әдістерін, технологияларын қолдану.

1. Дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары
2. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
3. Дене шынықтыру және сауықтыру қызметінің физиологиясы
4. Спорттық медицина негіздері
5. Бейімделген дене шынықтыру және спорт
6. Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері
7. Дене шынықтыру және спорт тарихы
8. Фитнес теориясы мен әдістемесі
9. Аквааэробика және велоаэробиканың теориясы мен әдістемесі
10. Емдік дене шынықтыру және массаж
11. Спорттық гигиена
12. Спорттық сауықтыру сервисі

ОН8– Дене шынықтыру және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру қызметі саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, зерттеудің жаңа әдістерін өз бетінше меңгеру қабілетін көрсету, спорттық метрология негіздеріне сүйену, өзінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін түсіндіру, олардың теориялық және практикалық маңыздылығын айқындау.

1. Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі
2. Дене шынықтыру және сауықтыру қызметінің физиологиясы
3. Спорттық медицина негіздері
4. Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері
5. Педагогика
6. Спорттық биомеханика
7. Дене шынықтыру және спорт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
8. Спортшылардың дене шынықтыру дайындығының негіздері
9. Спорттық метрология
10. Дипломалды практика

ЖКҚ5– Дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар саласында ұйымдастырушылық-білім беру және тәрбие қызметін жүзеге асыра білу

ОН9– Олимпиадалық білім беру жүйесінде спорттық даярлықтың әлемдік мәдениетінің жетістіктерін пайдалану негізінде дене шынықтыру, әртүрлі ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар бойынша білім беру қызметінің ұйымдастырушылық әлеуетін анықтау және спорттық және тәрбиелік іс-шаралар өткізу.

1. Спорттық дайындық процесін басқару
2. Дене шынықтыру және спорт психологиясы
3. Спорт және дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдары саласындағы менеджмент және маркетинг

Кәсіби құзыреттілік

КҚ6 - Балалардың таңдаған спорт түріне спорттық қабілеттерін зерттеу, жаттығу процесін жоспарлау және басқару, бәсекелестік қызметті ұйымдастыру, спортшылардың дайындық деңгейін бағалау.

 

ОН10 – Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру қызметі саласында кәсіби нұсқаулық-әдістемелік жұмысты жүзеге асыру, олимпиадалық және паралимпиадалық білім беру жүйесінде спорттық даярлықтың әлемдік мәдениетінің жетістіктерін пайдалана отырып, дұрыс және ұтымды спорттық тамақтанудың ерекшеліктерін ескере отырып, техникалық-тактикалық, арнайы дене даярлығын оқыту әдістемелерін меңгеру қабілеті.

1. Спорттық дайындық процесін басқару
2. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
3. Спорт мектебінде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру
4. Бұқаралық дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары бойынша әдіскер нұсқаушысының кәсіби қызметі
5. Балалар – жасөспірімдер және кәсіби спортының негіздері
6. Спорт құқығы
7. Бейімделген дене шынықтыру және спорт
8. Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері
9. Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
10. Спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу және төрешілік ету
11. Спорттық қызметтегі іріктеуді ұйымдастыру және проблемасы
12. Су спорты түрлерінің теориясы мен әдістемесі
13. Қысқы спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі
14. Дене шынықтыру және спорт тарихы
15. Фитнес теориясы мен әдістемесі
16. Аквааэробика және велоаэробиканың теориясы мен әдістемесі
17. Жалпы және спорттық нутрициология негіздері
18. Спорттық биомеханика
19. Емдік дене шынықтыру және массаж
20. Спортшылардың дене шынықтыру дайындығының негіздері
21. Спорттық метрология
22. Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
23. Лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
24. Олимпиадалық білім

ОН11 – Белгілі бір спорт түріне мамандану үшін балалардың, жеткіншектер мен жасөспірімдердің спорттық қабілеттерін анықтау, таңдалған спорт түріндегі спорттық дайындық процесін ғылыми негізде басқару, дене шынықтыру-сауықтыру іс-әрекетінде гигиеналық нормалар мен талаптардың сақталуын бақылау.

 

1. Спорттық дайындық процесін басқару
2. Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі
3. Спорт мектебінде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру
4. Бұқаралық дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары бойынша әдіскер нұсқаушысының кәсіби қызмет
5. Балалар – жасөспірімдер және кәсіби спортының негіздері
6. Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері
7. Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі
8. Спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу және төрешілік ету
9. Спорттық қызметтегі іріктеуді ұйымдастыру және проблемасы
10. Су спорты түрлерінің теориясы мен әдістемесі
11. Қысқы спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі
12. Фитнес теориясы мен әдістемесі
13. Аквааэробика және велоаэробиканың теориясы мен әдістемесі
14. Жалпы және спорттық нутрициология негіздері
15. Спортшылардың дене шынықтыру дайындығының негіздері
16. Спорттық гигиена
17. Лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі
18. Өндірістік практика

         

Модуль атауы

Пән атауы

Оқыту тілі

Кредит көлемі

 

Пән сипаттамасы

1 семестр

Жалпы білім беру

Қазақстан тарихы

Қазақ/Орыс

5

Курс Қазақстан тарихын адамзат тарихының, Еуразия мен Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде қарастырады. Қазақстан тарихы-Ұлы дала аумағында орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді тұтас зерделеу, тарихи заңдылықтарды анықтау жүргізілетін кезең.

Шетел тілі

Ағылшын/
Неміс

5

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған қарқынды ағылшын тілін үйрену бағдарламасын қамтиды. Курс білім берудегі соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптарды қамтиды және терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – А1 бастауыш деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады.

Әлеуметтік және саяси білім

Психология

Қазақ/Орыс

2

Курстың мақсаты: қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу тұрғысында білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу нәтижесінде білім алушы қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын біледі және оны психологиялық білім жүйесіндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде түсіндіреді; психология саласындағы ұғымдар, идеялар, теориялар; психологиялық ғылымның теориялары мен идеяларының мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіре алады.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Жас анатомиясы және физиологиясы

Казахский/Русский

6

Пән адам ағзасының әртүрлі жас кезеңдеріндегі анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерінің қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Пәннің барысында адам ағзасының құрылымдық компоненттері (жасуша, тін, мүшелер, мүшелер жүйесі, функционалды жүйелер); құрылымның ерекшеліктері, атқаратын функциялары және жасына қарай дамуы: қаңқа, бұлшықеттер, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, қан айналымы жүйесі, шығару жүйесі, репродуктивті жүйе, жүйке және эндокриндік жүйе, сенсорлық жүйелер, орталық жүйелер; жас кезеңдерінде дене функцияларын вегетативті қамтамасыз ету сияқты мәселелер қарастырылады.

Дене шынықтыру мен спорттың педагогикалық негіздері

Педагогика

Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты: студенттерде біртұтас педагогикалық процесс туралы педагогикалық білім жүйесін қалыптастыру; білім берудің ғылыми негіздерін, мектепте оқу-тәрбие процесін құрудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін игеру. Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушы педагогика ғылымының негізгі жетістіктерін, қазіргі заманғы проблемалары мен даму тенденцияларын, оның пәнін және басқа ғылымдармен өзара байланысын; маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне қойылатын қазіргі заманғы талаптарды; жалпы білім беру және кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқыту мен тәрбиелеудің мәні, мақсаттары мен проблемаларын білетін болады.

2 семестр

Жалпы білім беру

Шетел тілі

Ағылшын/Неміс

5

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған қарқынды ағылшын тілін үйрену бағдарламасын қамтиды. Курс білім берудегі соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптарды қамтиды және терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ/Орыс

5

Курстың мақсаты қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – А1 бастауыш деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болып табылады.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Дене шынықтыру және ұлттық спорт түрлері, спорттық ойындар саласындағы теориялық-практикалық және ғылыми негіздер

Кәсіби табыстылық менеджменті

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста кәсіби жетістіктің теориялық және қолданбалы модельдерінің тетіктері, жеке ұйымдарда да, қоғамда да қолдануға болатын іскерлік жазбаша бизнес және мансаптық коммуникация стратегиялары, кәсіби көшбасшылық және тиімді командалық жұмыс, өзін-өзі таныстырудың, идеяларды қалыптастырудың және іскер адамның имиджі мәселелері қарастыралады.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Спорттық анатомия және спорттық морфология негіздері

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста спорттық анатомия мен морфологияның мақсаттары мен міндеттері қарастырылады; жас кезеңі; дене конституциясының ерекшеліктері; әртүрлі соматикалық типтегі адамдарда бұлшықет массасының өзгеруі; дененің бейімделу мүмкіндіктері; жүктемелердің сүйектерге, байламдарға, бұлшықеттерге, сіңірлерге әсері; қозғалыстардағы белсенділіктің морфологиялық және анатомиялық негіздері; зерттеу жүргізуге арналған арнайы жабдықтар, спорттық анатомия мен морфологияның зерттеу әдістері.

Дене шынықтыру мен спорттың педагогикалық негіздері

Оқу практикасы

Қазақ/Орыс

2

Оқу практикасы студентті білім беру мекемесінің (орта мектеп, лицей, гимназия, колледж және т.б.) оқу-тәрбие процесімен таныстыруға, оны болашақ кәсіби қызмет жағдайларына бейімдеуге бағытталған.

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық және тарихи-құқықтық негіздері

Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Қазақ/Орыс

6

Бұл курста  дене шынықтыру мен бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының дамуының тарихи ерекшеліктері; дене шынықтыру-сауықтыру тәрбиесі мен оқыту нысандарының, құралдарының, әдістерінің, жүйелерінің тарихи дамуы; Қазақстанда және әлемде бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарының дамуының қазіргі тенденциялары зерттеледі.

1 курсқа барлық кредит

60

 

3 семестр

Жалпы білім беру

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Ағылшын

5

Курс заманауи ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологиялар арқылы қарапайым және кәсіби қызметтегі адамдардың қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Бұл технологиялар ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты зерттеледі.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі, бұқаралық спорт, спорттық ойындар саласындағы теориялық, практикалық және ғылыми негіздері

Бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі

Қазақ/Орыс

5

Курс спорттық және дене шынықтыру-бұқаралық іс-шаралардың мақсаттары мен міндеттерін, принциптері мен әдістерін, дене шынықтыру-спорттық жұмыстың құрылымы мен мазмұнын, дене шынықтыру-спорттық және бұқаралық іс-шаралардың әртүрлі нысандарын өткізу ерекшеліктерін, спорттық-бұқаралық іс-шараларды жоспарлау мәселелерін,  дене шынықтыру-бұқаралық іс-шараларды өткізудің күнтізбелік жоспарын жасау, жарыстардың жіктелу мәселелерін, дене шынықтыру-бұқаралық жұмыстар кезіндегі қолданылатын қауіпсіздік шаралары бойынша нормативтік құжаттарды қарастырады.

Спорт мектебінде әдістемелік жұмысты ұйымдастыру

Қазақ/Орыс

4

Аталған пән курсында спорт мектебіндегі жұмыстың әдістемелік ерекшеліктері; осы жұмыстың мазмұны; спорт мектебіндегі әдістемелік жұмыстардың түрлері; педагогикалық бақылау; жаттығуды талдаудың әдістемелік ерекшеліктері; жұмысты жоспарлау; құжаттаманы жүргізу ерекшеліктері; спорт мектебінің менеджменті; жаттықтырушылар мен білім алушыларды іріктеу әдістемесі; бос уақытты ұйымдастыру; спорт мектебінде балалардың ата-аналарымен жұмыс қаралады.

Бұқаралық дене шынықтыру және сауықтыру жұмыстары бойынша әдіскер нұсқаушысының кәсіби қызметі

Қазақ/Орыс

6

Бұл курста осы бағыт бойынша нұсқаушы-әдіскердің қызметін жүзеге асырудың теориялық және әдістемелік негіздері; кәсіби қасиеттері; нұсқаушы-әдіскердің спорттық секцияларға, топтарға, мектептерге және т.б. қабылдауды жүзеге асыру ерекшеліктері; дене шынықтыру-сауықтыру бағыты бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; жұмыс мазмұны, әдістері, технологиялары, талдау қызметін жоспарлау және жүргізу; дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдары саласындағы қауіпсіздік техникасы қаралады.

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық және тарихи-құқықтық негіздері

Спорт құқығы

Қазақ/Орыс

5

Аталған пән барысында спорттық құқық ұғымы мен мәні; спорттық құқықтың пәні, принциптері мен дамуы; заңнамалық жүйе, Қазақстанның дене шынықтыру және спорт саласындағы құқықтық актілері; халықаралық спорттық жарыстардың құқықтық негізі; халықаралық деңгейде спорт саласында шарттар жасасудың ерекшеліктері; допинг бақылаудың құқықтық негіздері; спорттық даулардың түсінігі, мәні, жіктелуі және оларды реттеу тәсілдері қарастырылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың педагогикалық негіздері

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы

Қазақ/Орыс

3

Курс спорт педагогының қызметін ұйымдастыру ерекшеліктерін; дене шынықтыру және спорт педагогикасының жұмыс істеуінің құрылымдық модельдерін; стандарттарын, осы пәннің әдістерін, құралдарын, нысандарын; инновациялық білім беру технологияларын; спорт педагогының қызметі нәтижелерінің диагностикасын; спорт педагогының өзін-өзі тәрбиелеуін, өзін-өзі дамытуын, өзін-өзі оқытуын; дене шынықтыру және спорт саласындағы педагогикалық өзара іс-қимылды; спорттық-педагогикалық білім берудің дамуы мәселелерін қарастырады.

Дене шынықтыру және спорт психологиясы

Бұл курста осы пәннің даму тарихы; курстың ғылыми негіздері; психологиялық зерттеу әдістері; дене шынықтыру және спорт саласындағы психологиялық аспектілер; спортшы мен жаттықтырушы қызметінің психологиясы; психологиялық диагностика; спорттағы психологиялық көмек; дене шынықтыру және спорт саласындағы басқарудың психологиялық негіздері қарастырылады.

4 семестр

Әлеуметтік-саясаттану білім

Әлеуметтану

Қазақ/Орыс

2

Курс әлеуметтанулық пәндік салалар, зерттеу әдістері мен бағыттары туралы білімді қамтиды. Курс барысында негізгі әлеуметтанулық теориялар және біздің қазіргі қоғамымыздың әртүрлі аспектілері туралы терең білім алудың ең тиімді жолдары егжей-тегжейлі талқыланады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы-әлеуметтанулық қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретіндегі негізгі тұжырымдамаларын түсіну мүмкіндігі.

Саясаттану

Қазақ/Орыс

2

Курс ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша жалпы саяси білімге арналған. Курс саяси өзін-өзі тануды, өзінің саяси көзқарасы мен коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіруді қамтиды. Саяси білімді оқыту коммуникативті, интерактивті, студенттерге бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

Мәдениеттану

Қазақ/Орыс

2

Курс әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге, сондай-ақ тарих пен философия бойынша жалпы курстарға қосымша болуға көмектеседі. Курсқа морфология, семиотика, мәдениет анатомиясы, қазақстан көшпенділері мәдениеті, прототиптердің мәдени мұрасы, Орталық Азияның ортағасырлық мәдениеті, қазақ мәдениетінің қалыптасуы, жаһандану контекстіндегі қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т. б. тақырыптар кіреді.

Жалпы білім беру

Дене шынықтыру

Қазақ/Орыс

2

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Дене тәрбиесі және спорт физиологиясы

Қазақ/Орыс

5

Осы пәннің курсында дене шынықтыру-сауықтыру іс-әрекетінің әртүрлі түрлеріне адам ағзасы мен оның жекелеген жүйелерінің физиологиялық реакцияларының сипаттамасы; дене жаттығуларын орындауға ағзаның бейімделу мүмкіндіктері; физиология тұрғысынан қозғалыс дағдыларын, қасиеттерді дамыту; спортшының жұмыс қабілеттілігі, шаршауы және қалпына келуі; дене шынықтыру-сауықтыру іс-әрекетімен айналысатын ағзаның физиологиялық жай-күйін зерттеу әдістері мен анықтау әдістемесі; сауықтыру дене шынықтыру мәдениеті және оның физиологиялық; дене шынықтыру-сауықтыру технологияларының физиологиялық негіздері; жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, ағзаны сауықтырудың әртүрлі жүйелерінің оның физиологиялық жай-күйіне әсері.

Дене шынықтыру мен спорттың педагогикалық негіздері

Педагогикалық практика

Қазақ/Орыс

2

Педагогикалық практикадан өтудің мақсаты студенттерде оқушылармен психологиялық-педагогикалық жұмыстың әртүрлі түрлерінде маңызды практикалық дағдыларды қалыптастыру, студенттерде осы білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасына сәйкес келетін нақты, зерттеу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Балалар – жасөспірімдер және кәсіби спортының негіздері

Қазақ/Орыс

5

Осы пәннің курсында спорттық бағдарлаудың ерекшеліктері, спорттық іріктеуді ұйымдастыру және өткізу; психологиялық дайындық; адамның қозғалыс қабілетін дамытуда кезеңділік; жаттығу сабақтарына қойылатын мақсат пен міндеттер, талаптар; балалармен, ересектермен жұмыстағы жаттықтырушылық қызмет; техникалық-тактикалық дайындық, балалар мен жасөспірімдер, ересектер үшін спорттық қызметті ұйымдастыру; балалардың, жасөспірімдер мен ересектердің дене бітімін дамытуға, спорттағы жетістіктерді бақылауға және есепке алуға бағытталған технологиялар қарастырылады.

Дене шынықтыру мен спорттың педагогикалық негіздері

Мектепте дене шынықтыруды оқыту әдістемесі

Қазақ/Орыс

5

Курсты оқыту барысында курстың мақсаты, міндеттері, объектісі және пәні, негізгі категориялары; осы оқу пәнінің қалыптасу және даму тарихы; зерттеу әдістері; Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесі жүйесі; дене шынықтырудың принциптері, құралдары, әдістері, оқыту ерекшеліктері; қозғалыс дағдылары мен дағдыларын дамыту ерекшеліктері; оқушылардың физикалық қасиеттерін қалыптастыру ерекшеліктері; дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары; сабақтың құрылымы және оның дене шынықтыру бойынша ұйымдастыру ерекшеліктері; дене тәрбиесі бойынша оқу және оқудан тыс қызметті жоспарлау жүйесі; критериалды бағалау; мектепте дене шынықтыруды оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары.

Пәннің біреуін таңдау

Жалпы білім беру

Экономика және кәсіпкерлік негіздері

Қазақ/Орыс

5

Курсты оқыту барысында дамыған батыс елдерінде теория мен практиканы дамытудың жинақталған тәжірибесі, Қазақстанда кәсіпкерлікті құру тәжірибесі, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруды реттейтін азаматтық заңнаманы қолдану, кәсіпкерліктің барлық дерлік ішкі жүйелерінің мәнін білдіретін негізгі ұғымдар мен терминдерді ескере отырып, кәсіпкерлік механизмі қарастырылады. Бұл студенттерге кәсіпкерлік қызмет туралы ғана емес, сонымен қатар нарықтық экономика жағдайында оны ұйымдастырудың шарттары мен факторлары туралы толық түсінік алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, курс барысында қолданыстағы заңнаманың ерекшеліктері қарастырылады, оны зерттеу кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық нысанын таңдаудан бастап өз ісін жою процесіне дейін дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Көшбасшылық негіздері

Курста көшбасшылық анықтамасы, көшбасшылық қасиеттерінің теориясы зерттеледі. Оқу көшбасшылығына жағдайлық тәсіл қолданылады. Студент өзінің әлеуетін ашу және бағыныштылардың таланттарын тану, өсу мен дамуға деген көзқарасты қалыптастыру, мотивация мен табысқа қалай әсер ету керектігі туралы сұрақтарға жауап беру дағдыларына ие болады.

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Курс білім алушыларда экологиялық ойлауды, қоршаған ортаның жай-күйін және зиянды және қауіпті факторлардың адамға әсер ету дәрежесін барабар бағалау білігін, табиғатты ұтымды пайдалану дағдыларын қалыптастыруға; кәсіби қызмет саласында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және төтенше жағдайларда алғашқы көмек көрсету үшін ережелер мен практикалық дағдыларға үйретуге бағытталған.

2 курсқа барлық кредит 60

 

5 семестр

Жалпы білім беру

Философия

Қазақ/Орыс

5

Курс философия пәнін оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі дыбысындағы рухани кәсіптің ерекше түрі ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттелуде. Философия-адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның барлық негізгі бағытына қатынасының маңызды сипаттамалары туралы білім жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Оқыту әдістемесімен мектеп бағдарламасы бойынша негізгі спорт түрлері

 

Қазақ/Орыс

5

Пән мектепте спорттың базалық түрлерін оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерделеуге бағытталған;  волейболды, баскетболды, гандболды, теннисті, футболды, бадминтонды және т.б. оқыту әдістемесі; жеңіл атлетиканы, жүзуді, гимнастиканы және т. б. оқыту теориясы мен әдістемесі; осы пәндерді оқытудағы педагогикалық аспектілердің ерекшеліктері; инновациялық әдістемелер мен технологияларды қарастырады.

 

Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі

Пән спорттық ойындардың жіктемесі мен сипаттамаларын; спорттық ойындардағы техника мен тактиканы; шұғылданушылардың жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкес волейболды, баскетболды, гандболды, теннисті, футболды, бадминтонды және т. б. оқытудың әртүрлі әдістемелерін; жарыстарды ұйымдастыру мен өткізуді; спорттық ойындарға арналған жабдықтар мен алаңдарды; оқыту сабақтарын талдауды; оқытудың инновациялық әдістемелерін; спорттық ойындардың даму перспективаларын зерделеуге бағытталған.

 

 

 

 

 

Пәннің біреуін таңдау

 

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Спорттық іс-шараларды ұйымдастыру, өткізу және төрешілік ету

Қазақ/Орыс

5

Пәннің мақсаты білім алушыларда спорт ұйымдастырушысы мен төреші үшін маңызды кәсіби қасиеттер мен жеке қасиеттерді қалыптастыру. Курс барысында әр түрлі деңгейдегі таңдалған спорт түрі бойынша жарысты ұйымдастыру және өткізу мәселелері, спорттық-бұқаралық іс-шаралардың мәні, функциялары мен түрлері, жарыс қағидалары, спорттық-бұқаралық іс-шараларды дайындау кезеңдері зерделенеді; жарыстарға төрешілік ету: төрешілер алқасының құрамы, төрешілердің құқықтары мен міндеттері; спорттық-бұқаралық іс-шараларды материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз ету; спорттық-бұқаралық іс-шаралардың нормативтік және техникалық құжаттамасы

Спорттық қызметтегі іріктеуді ұйымдастыру және проблемасы

Курс барысында іріктеу кезеңдері, міндеттері, қағидаттары, іріктеуге қойылатын әдістемелік талаптар; іріктеу критерийлері мен әдістері; спорттық қабілеттер мен бейімділіктер; тұқым қуалаушылықтың әсер ету көрсеткіштері; адамның генетикалық картасы; жеке тұлғаның мүмкіндігін бағалаудың міндетті кешенді бағдарламасы қаралатын болады

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Су спорты түрлерінің теориясы мен әдістемесі

Қазақ/Орыс

5

Курсты меңгеру барысында су спорты түрлерінің теориялық және әдістемелік негіздері; даму тарихы; техника, спорттық жаттықтыру, су спорты түрлерін оқыту әдістемелері; осы спорт түрлері бойынша жаттықтырушылық қызметтің ерекшелігі; су спорты түрлерінің адам денсаулығы үшін маңызы келтіріледі.

Қысқы спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі

Аталған пән курсында қысқы спорт түрлерінің теориялық және әдістемелік негіздері; даму тарихы; киім-кешек, мүкәммал; техника, спорттық жаттығу, қысқы спорт түрлерін оқыту әдістемесі; олимпиадалық пәндер; осы спорт түрлері бойынша жаттықтырушылар қызметінің ерекшелігі; жарыстардың ерекшеліктері; адам денсаулығы үшін қысқы спорт түрлерінің маңызы (сноуборд, фристайл, биатлон, тау шаңғысы, шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы және т.б.) келтіріледі.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Фитнес теориясы мен әдістемесі

Қазақ/Орыс

5

Осы пәннің курсында фитнестің теориялық-әдістемелік негіздері; фитнес түрлері; фитнеспен айналысу кезіндегі тамақтану; жабдық; жаттығулар мен фитнес-бағдарламаларды орындау техникасы; фитнес қызметтер сервисі; фитнестің адам денсаулығы үшін маңызы мен рөлі оқытылады.

Атлетикалық гимнастиканың теориясы мен әдістемесі

Аталған пән курсында атлетикалық гимнастиканың теориялық және практикалық негіздері; жаттығуларды орындау әдістемесі мен техникасы; жаттығу бағдарламалары; сабақтардың мазмұны мен ұйымдастырылуы; атлетикалық гимнастиканың денсаулық үшін маңызы мен рөлі оқытылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Жалпы және спорттық нутрициология негіздері

Қазақ/Орыс

5

«Жалпы және спорттық нутрицология негіздері» пәні студенттерді нутрицология теориялық негіздерімен, халық пен спортшылардың тамақтануын ұйымдастыруға қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптармен, рационалды тамақтану концепцияларымен, қазіргі заманғы әлеуметтік-экологиялық жағдайларда халықтың әртүрлі топтарының тамақтану принциптерімен, отандық және шетелдік диетологтардың жеке тамақтануды қалыптастыру тәжірибесімен таныстырады.

Спорттық биомеханика

Пән биомеханиканың пәні мен тарихын, адам қозғалысының кинематикасын, адам қозғалысының динамикасын, тірек-қимыл қозғалыстарын, қозғалмалы қозғалыстарды, соққы әрекеттерін, моториканың жеке және топтық сипаттамаларын

6 семестр

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Таңдалған спорт түріндегі физикалық және функционалдық дайындық

Қазақ/Орыс

5

Бұл пән курсында дене шынықтыру мен спортты қамтамасыз ететін ғылым ретінде спорттық медицинаның ерекшеліктері мен рөлі; "денсаулық", "ауру" ұғымдарының мәні және олардың адам ағзасына әсері; спорттық медицина тұрғысынан бағдарлау және спорттық іріктеу; спорттың денсаулыққа әсері; спортшылардың физикалық дамуын зерттеу әдістері мен әдістемелері; спортшы ағзасының жай-күйін дәрігерлік бақылау; алған жарақаттардан кейін қалпына келтіру әдістемелері мен құралдары; допинг-бақылаудың ерекшеліктері қарастырылады.

Бейімделген дене шынықтыру және спорт

Қазақ/Орыс

5

Бұл пән осы курстың негізгі түсініктері, түрлері, функциялары, принциптері; бейімделген дене шынықтыру мен спорттың қалыптасу және даму тарихы; бейімделген дене шынықтыру мен спорттың дене қабілеттерін, қасиеттерін дамытатын әдістері мен құралдары; бейімделген дене шынықтыру мен спортта оқытудың әдістері мен әдістемелері; бейімделген спорттағы ұйымдар, федерациялар; паралимпиадалық қозғалыс; мүгедектерге арналған жарыстарды ұйымдастыру және өткізу ашылады.

Педагогикалық практика

Қазақ/Орыс

5

Педагогикалық практиканың міндеттері: теориялық білімді тереңдету және бекіту; практикадан өту кезеңінде оқушылармен оқу-тәрбие жұмысында білімді қолдану; сынып жетекшісі мен шахмат жаттықтырушысының функцияларын орындау; оқушылармен жеке тәрбие жұмысын жүргізу; Педагогика және білім беру әдістемесі саласында алған білімдерін өзінің кәсіби қызметінде қолдану қабілетін қалыптастыру; өз бетінше өткізу қабілетін дамыту оқушылармен оқу-тәрбие жұмысы; ЖОО-дан педагогикалық практика басшысының қатысуымен білім беру мекемесінен педагогикалық практика басшысының басшылығымен практика базасында сабақтар ұйымдастыру және өткізу; жұмыс жоспарларын және олардың есептілігін құрудың негізгі принциптерін меңгеру.

Дене шынықтыру мен спорттың теориялық және тарихи-құқықтық негіздері

Спорт және дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдары саласындағы менеджмент және маркетинг

Қазақ/Орыс

5

Бұл пәннің курсында басқару негіздері, осы саладағы менеджмент бағыттары; басқару объектілері; маркетингтік ақпарат, дене шынықтыру және спорт ұйымдарындағы менеджмент; дене шынықтыру және сауықтыру ұйымдарының қызметтерін жылжытудағы PR-технологиялар мен жарнама; спорт тауарлары мен қызметтерінің менеджменті; спорт менеджментіндегі брендингтің рөлі көрсетілген.

Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor)

 

Пән 1

 

5

 

 

Пән 2

 

5

 

3 курсқа барлық кредит 60

 

7 семестр

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Дене шынықтыру және спорт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері

Қазақ/Орыс

5

Пән дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың ерекшелігін; зерттеудің ұғымдық аппаратын; зерттеудің әдіснамасы мен эмпирикалық және теориялық әдістерін; зерттеу кезеңдерін; педагогикалық өлшемдерді; спорттық метрологияның деректерін зерттеулерде пайдалануды; зерттеудің практикалық және теориялық маңыздылығын анықтауды; зерттеу нәтижелерін өңдеу мен ресімдеуді; "дене шынықтыру және спорт" бағыты бойынша оқитын студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарын дайындау мен қорғаудың ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық қызмет

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялық технологиялар; білім беру мекемелеріндегі дене тәрбиесін жаңғырту; осы салада кадрлар даярлаудағы интерактивті технологиялар; спортшыларды инновациялық даярлау; спорттық жарыстардағы инновациялар; дене шынықтыру және спорттағы цифрлық технологиялар; дене шынықтыру-сауықтыру қызметтері нарығындағы инновациялық идеялар мен бағыттар қарастырылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Емдік дене шынықтыру және массаж

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста дене шынықтырудың жалпы негіздері; құралдар мен формалардың сипаттамалары; денсаулық жағдайындағы әртүрлі бұзылулар кезінде физиотерапияны ұйымдастырудың ерекшеліктері; негізгі әдістер; массаж классификациясы; орындау техникасы; белгілі бір денсаулық тобына жататын оқушылармен физиотерапияны ұйымдастырудың ерекшеліктері көрсетілген.

Дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары

Бұл пәнде дене шынықтыруға негізделген денсаулық сақтау технологияларының теориялық - әдістемелік негіздері; олардың жіктелуі; ағзаны сауықтыру құралдары, әдістері мен принциптері; осы технологияларды білім беру мекемелерінде қолдану ерекшеліктері; әртүрлі елдердің сауықтыру-дене шынықтыру жүйесінің ерекшеліктері оқытылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Спорттық дайындық процесін басқару

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста әртүрлі елдердегі спорттық даярлау жүйесінің тарихы мен қазіргі жағдайы; қазақ күресі, тоғызқұмалақ, аударыспақ, бәйге, жамбы ату, көкпар және т.б. спорттық ойындардағы (волейбол, баскетбол, гандбол, теннис, футбол және т. б.) спорттық даярлау процесін басқарудың теориялық негіздері; спортшыларды даярлау жүйесі; жарыстарды ұйымдастыру және өткізу; спорттағы табысты айқындайтын факторлар; спорттық даярлықты бағалау және талдау зерделенеді.

Спортшылардың дене шынықтыру дайындығының негіздері

Бұл курста спортшылардың дене дайындығын ұйымдастырудың ерекшеліктері; дайындықтың әртүрлі деңгейлерін ескере отырып, белгілі бір спорт түрін оқыту әдістемесі; физикалық деректердің даму динамикасын әртүрлі тесттер мен бағалау; осы дайындықтың әдістері мен құралдары; оның әртүрлі кезеңдердегі ерекшеліктері; әртүрлі бағыттағы сабақтарды ұйымдастыру нысандарын таңдау ерекшеліктері; дайындықты жетілдіру қарастырылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Спорттық гигиена

Қазақ/Орыс

5

Бұл курста спорттық гигиенаның негізгі ұғымдары мен міндеттері қарастырылады; дене шынықтыру сабақтарын өткізуге, спорт ғимараттарына, жабдықтарға қойылатын гигиеналық талаптар; гигиеналық нормалар мен ережелерді сақтай отырып жаттығуларды ұйымдастыру; күн тәртібі, Тамақтану және спорттық жаттығулар; жеке гигиена; қатаю жүйесі.

Спорттық метрология

Бұл курста спорттық метрологияның пайда болу және даму тарихы; метрологияның жалпы негіздері; метрологиядағы математикалық әдістер; статистикалық гипотезалар; корреляциялық талдау; жалпы дене дайындығын анықтауға арналған тесттер; спорттағы функционалдық даярлықты бақылау әдістері; спорттағы зерттеулерді ұйымдастырудың метрологиялық аспектілері қарастырылады.

Пәннің біреуін таңдау

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру теориясы мен әдістемесі

Қазақ/Орыс

5

Пән курсында сыныптан тыс дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшеліктері мен нысандары ашылады: жаттығу, спорттық мерекелер, спартакиадалар, жарыстар және т.б.; оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне байланысты сыныптан тыс түрлі спорттық іс-шараларды ұйымдастыру әдістемесі; осы әртүрлі формалардың тиімділік критерийлері; жас ұрпақты сауықтырудағы сыныптан тыс жұмыстардың рөлі.

Лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі

Бұл пән лагерьдегі дене шынықтыру-сауықтыру жұмысының мақсаты, міндеттері, нысандары, мазмұны; осы қызметті жоспарлау; спорттық, қозғалмалы ойындар, ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстарды ұйымдастыру және өткізу, жарыстарды төрешілік ету; жүзуді ұйымдастыру және оқыту; өскелең ұрпақтың денсаулығын нығайту үшін лагерде дене шынықтыру-сауықтыру жұмысын тиімді ұйымдастырудың рөлі қарастырылады.

Дене шынықтыру мен спорттың анатомиялық-физиологиялық және медициналық негіздері

Олимпиадалық білім

Бұл курста олимпиадалық білім берудің қалыптасу және даму тарихы; әлемдегі олимпиадалық қозғалыстың идеалдары мен қағидаттары; олимпиадалық спорт түрлері; Олимпиадалық ойындардың тарихы мен ерекшеліктері; олимпиадалық спорттың ұйымдастырылуы, нормативтік-құқықтық негіздері, мәдениеті; Паралимпиадалық ойындар: қалыптасу және даму тарихы, ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылады

Спорттық сауықтыру сервисі

Бұл курста Қазақстандағы және әлемдегі спорттық-сауықтыру сервисінің пайда болу және даму тарихы; спорттық-сауықтыру сервисінің мақсаты, міндеттері; спорттық-сауықтыру сервисінің негізгі ұғымдары, түрлері мен ерекшеліктері келтіріледі; спорттық-сауықтыру сервисінің ұйымдастырылуының, жұмыс істеуінің және дамуының теориялық негіздері ашылады.

8 семестр

Дене шынықтыру және спорттың теориялық-әдістемелік негіздері

Өндірістік практика

Қазақ/Орыс

11

Білім беру бағдарламасының білім алушылары өндірістік практикасынан өтудің мақсаты студенттерде оқушылармен спорттық-педагогикалық және өндірістік жұмыстың әртүрлі түрлерінде аса маңызды практикалық дағдыларды қалыптастыру; студенттерде білім беру бағдарламасы бойынша бітірушінің біліктілік сипаттамасына сәйкес келетін ерекше, зерттеу, кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Дипломалды практика

Қазақ/Орыс

11

Дипломалды практиканың мазмұны дипломдық жұмыс тақырыбымен анықталады.
Дипломалды практиканың негізгі міндеттері: дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбы бойынша практикалық материалды жинау, өңдеу және жалпылау; дипломдық зерттеу тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер мен практикалық материалды талдау; диссертация тақырыбы бойынша қорытындыларды, заңдылықтарды, ұсыныстар мен ұсыныстарды тұжырымдау; болашақ мұғалім ретінде студент-практиканттың біртұтас педагогикалық процесті басқаруға дайындығын қалыптастыру; дипломалды практика процесінде педагогикалық құзыреттерді қолдану (ұйымдастырушылық, коммуникативтік, сындарлы, қолданбалы және т. б.); диагностиканы жүзеге асыру үшін жалпы педагогикалық және жалпы психологиялық білімді, дағдыларды жетілдіру және оқушының жеке басын және сыныптағы, мектептегі тұтас педагогикалық процестің жай-күйін қалыптастыру.

Қорытынды аттестаттау 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру

Қазақ/Орыс

8

 

4 курсқа барлық кредит

60

 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы

240

 

Модуль  атауы

Модуль сипаттамасы

Модуль пәндері

Кредит көлемі

Пән сипаттамасы

Minor жүзеге асырылатын БББ атауы
 

1.

Спорттық менеджмент

Спорттық менеджмент жоспарлау, ұйымдастыру, басқару, бақылау, бюджеттеу және кәсіби спорт пен физикалық белсенділіктің әртүрлі түрлерімен байланысты контексте бағалау сияқты іскерлік әрекеттерді қамтиды. Спорттық менеджмент табыс табу мақсатында спорт командасын немесе спорт клубының іскерлік жағын басқару үшін қажетті дағдыларды дамытады. Болашақ міндеттерінің ішінде студенттер спорттық ұйымдарды басқару және ілгерілету, ареналар мен стадиондарды басқару және ойын-сауық спорттық іс-шараларын ұйымдастыру үшін қажетті кәсіби тәжірибе жинауды күтуі керек.

Спорттық менеджмент спорттық құрылыстарды басқару, спортшыларды іріктеу, спортты басқару, көшбасшылық және персоналды басқару, спорттық маркетинг, демеушілік және сату сияқты бөлімдерді қамтиды.

Қалыптастырылатын негізгі құзыреттер-спорттық қызмет пен индустрияны ұйымдастыру бойынша басқарушылық құзыреттерді қолдану

Спорттық менеджмент және маркетинг

5

Пәнді оқу барысында білім алушылар кәсіби клубтарды, спорт қауымдастықтарын, олимпиада комитеттерін, спорттық іс-шараларды және спорт нысандарын қалай тиімді басқару керектігін түсінеді; жарыстар, турнирлер, көрмелер мен конференциялар сияқты спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру процесін зерттейді; спорттық ұйымдарды, іс-шаралар мен тауарларды жылжытудың әртүрлі маркетингтік стратегиялары мен әдістерін зерттейді. Олар сондай-ақ тиімді маркетингтік науқандар құруды және өз өнімдерін ілгерілету үшін әлеуметтік желілер мен басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануды үйренеді; спорт саласында қолданылатын этикалық және көшбасшылық принциптерді үйренеді; жаттықтырушыларды, спортшыларды, менеджерлерді және спорт ұйымдарының басқа қызметкерлерін қоса алғанда, персоналды басқаруды үйренеді.

Барлық БББ үшін қол жетімді

Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Тыңдаушылар саны: (min) 15; (мах): 120
Пререквизиттер: қажет емес

Жеке өсуді басқару және көшбасшылық

5

Пәнді оқу барысында студенттер өз мақсаттарына жету жету үшін эмоцияларын, мотивациясын, уақыты мен энергиясын қалай басқаруға болатынын біледі; әртүрлі адамдармен, соның ішінде әріптестерімен, серіктестерімен  және клиенттерімен тиімді қарым-қатынас жасауды үйренеді. Олар сондай-ақ басқаларды сендіруді, шабыттандыруды және ынталандыруды үйренеді; трансформациялық, авторитарлық және демократиялық сияқты көшбасшылықтың әртүрлі тәсілдерін зерттейді. Адамдар мен командаларды басқаруды, қақтығыстарды шешуді және шешім қабылдауды үйренеді; күрделі мәселелерді талдауды және мақсаттарға жетуге және тапсырмаларды орындауға көмектесетін стратегиялық шешімдер қабылдауды үйренеді.

2.

Спорттық психология

Спорт психологиясы-спорттық іс-әрекеттің психологиялық заңдылықтары туралы ғылым; психикалық процестердің ерекшеліктері, психикалық қасиеттері, спортшылардағы психикалық күйлер, дау-дамайдағы тұлға мен ұжымның проблемалары.
Спортшылар мен жаттықтырушылар алдыңғы қатарда айқын көрінгенімен, спорт психологтары сахна артында, спортшыларға оларды ұстап тұруы мүмкін психикалық қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Шындығында, кез келген спортшы сізге спорттың психологиялық аспектілері физикалық аспектілер сияқты маңызды екенін айтады. Бұл бағдарлама практикалық қолдануға баса назар аударады, осылайша сіз спортшыларға, спорт жаттықтырушыларына, ата-аналарға және барлық мүдделі тараптарға көмектесу, спорттағы мүмкіндіктерін кеңейту және өзгерістерді ынталандыру арқылы өзгеріс енгізу үшін қажетті дағдыларды игересіз.

Жоғары жетістіктер спортындағы дағдарыстық жағдайлардың психологиясы 

5

Пәнді оқу барысында білім алушылар жоғары жетістіктер спортында қандай дағдарыстық жағдайлар туындауы мүмкін екенін, олардың спортшылар мен командаларға қалай әсер ететінін және олармен қалай күресуге болатынын біледі; спортшыларға дағдарыстық жағдайларды жеңуге көмектесетін эмоциялар мен стресстермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін үйренеді. Олар сондай-ақ стресстік жағдайлардан кейін релаксация мен қалпына келтірудің әртүрлі тәсілдерін үйренеді; жеңіліс, жарақат, жанжал және т. б. сияқты дағдарыстық жағдайларға спортшылар мен командаларға психологиялық дайындықты дамытуды және жүргізуді үйренеді;  дағдарыс жағдайында команданы басқаруды, командалық дағдыларды дамытуды және қақтығыстарды шешуді үйренеді. 

Барлық БББ үшін қол жетімі

Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Тыңдаушылар саны: (min) 15; (мах): 120
Пререквизиттер: қажет емес

Өзін-өзі дамыту психологиясы

5

Пәнді оқу барысында студенттер адамдарға тұлға ретінде дамуға және өсуге көмектесетін процестерді бақылайды және осы білімді іс жүзінде қолдануды үйренеді; жеке және кәсіби мақсаттарға жету үшін өздерінің күшті жақтарын қалай тануға және пайдалануға болатындығын, сондай-ақ басқа адамдарға өз әлеуетін ашуға көмектесуді үйренеді; шектеулер мен кемшіліктермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін үйренеді және т. б.; өзін, қажеттіліктері мен құндылықтарын жақсы түсіну үшін өз ойларын, сезімдері мен мінез-құлқын талдауды үйренеді; мақсаттар қоюды және оларға жету үшін іс-қимыл жоспарларын құруды үйренеді, сондай-ақ өздеріне деген сенімділікті арттыратын қиындықтармен жұмыс істеуді үйренеді; басқа адамдармен сындарлы қарым-қатынас орнатуды, тиімді қарым-қатынас жасауды, қақтығыстарды шешуді және т. б. үйренеді.

6В01402 - Дене шынықтыру мұғалімі мен бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша нұсқаушы-әдіскерді даярлау ББ бітірушінің құзыреттілік моделі құзыреттердің үш негізгі тобын қамтиды:
1) Педагогикалық;
2) Әлеуметтік және көпмәдениетті;
3) Кәсіби.           
Педагогикалық құзыреттер тобына мыналар кіреді:
1. Тәрбиенің объективті процесінің мазмұнын нақты педагогикалық міндеттерге «аудару» құзыреттілігі: жеке тұлғаны және ұжымды зерттеу, олардың жаңа білімді белсенді меңгеруге дайындығын анықтау және осы негізде ұжымды дамыту және жобалау. жеке студенттер; білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерінің кешенін бөлу, оларды нақтылау және басым міндетті анықтау.
2. Логикалық аяқталған педагогикалық жүйені құру және оны іске қосу құзыреті: оқу міндеттерін кешенді жоспарлау; оны ұйымдастырудың нысандарын, әдістерін және құралдарын орынды таңдау.
3. Тәрбиенің құрамдас бөліктері мен факторлары арасындағы байланыстарды анықтау және орнату, оларды іс-әрекетке енгізу құзыреттілігі: қажетті жағдайлар жасау (материалдық, моральдық, психикалық, ұйымдастырушылық және т.б.); оқушы тұлғасын белсендіру, оның іс-әрекетін дамыту; және т.б.
4. Педагогикалық қызмет нәтижелерін есепке алу және бағалау құзыреттілігі: оқу-тәрбие процесі мен мұғалім қызметінің нәтижелеріне интроспекция және талдау; басым және бағынышты міндеттердің жаңа жиынтығын анықтау.
Әлеуметтік және көпмәдениетті құзыреттер тобына мыналар кіреді:
1. Әртүрлі адамдармен конструктивті қарым-қатынас жасау, қарым-қатынасты сақтау, эмпатия жасау, әңгімелесушінің көзқарасын түсіну және қабылдау, қарым-қатынас серіктесінің психологиялық жағдайын анықтау, қарым-қатынас жағдайын бағалау және өз сөзін осыған сәйкес құрастыра білу құзыреті. оларды, әңгімелесушіге мұқият болу, өз мінез-құлқын бақылау, басталған істі аяғына дейін жеткізу, ойын дұрыс тұжырымдап, өз пікірін айту.
2. Басқалардың жұмысының нәтижесі үшін жауапкершілікті өз мойнына алу, қызметкерлерді ынталандыру және мақсатқа жету үшін олардың жұмысын үйлестіру, қызметкерлер мен әріптестердің мінез-құлқына әсер ету құзыреті.
3. Көпмәдениетті қоғамның әлеуметтік процестеріне тиімді қатысу, мәдениетаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыру, кәсіби қызмет субъектілерінің көпмәдениетті құрамын есепке алу және оның сипаттамалары мен ерекшеліктерін педагогикалық міндеттерді шешу үшін пайдалану, сондай-ақ көпмәдениетті тәрбиелеуді жүзеге асыру құзыреті. студенттердің.
4. Қоғамның даму тарихындағы философиялық, әлеуметтік-саяси, гуманитарлық білімдер мен мәдени мұра негіздерін меңгеру құзыреті.
Кәсіби құзыреттер тобына мыналар кіреді:
1. Дене шынықтыру және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы бойынша білім беруді ұйымдастырудағы әдістемелік және әдістемелік қызметті қамтамасыз ету және жүргізу құзыреті.
2. Студенттердің таңдаған спорт түріне қабілеттерін зерделеу, оқушылардың дайындық деңгейін ескере отырып, спорттық-жаттығу процесін жоспарлау және басқару құзыреттілігі.
3. Сандық технологияларды пайдалана отырып және инновациялық ойлауды көрсете отырып, кәсіби және әлеуметтік салада туындайтын мәселелерді анықтау және шешу құзыреті.
4. Жобалық және тәуекелдерді басқару қағидаттары негізінде таңдалған бизнес моделінің дамуын болжау және бағалаумен кәсіпкерлік қызметті жүргізу құзыреті.

Сотрудничество