Академиялық саясат

«Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы» ЖШС-нің (әрі қарай – APEMS)  академиялық саясаты – бұл ЖОО-ның білім беру жүйесін басқарудың ұйымдастырушылық және реттеуші деңгейін қамтитын APEMS-тің Академиялық қызмет саласы. Академиялық саясат білім беру қызметін жоспарлау және іске асыру жөніндегі шаралардың, қағидалар мен рәсімдердің нақты жүйесінде, сондай-ақ оқудың, тұрудың, бос уақытты өткізудің, салауатты өмір салтын жүргізудің және әлеуметтік қолдаудың қолайлы жағдайларын жасауға бағытталған, студентке арналған оқу процесін тиімді және сапалы ұйымдастыруда көрініс табады.

Академиялық саясат негізгі ұғымдар мен параметрлерді білдіретін арнайы терминологиялық аппаратпен жұмыс істейді. Оларға академиялық еркіндік, академиялық стратегия, академиялық тактика жатады.

Академиялық стратегияны іске асыру APEMS-тің білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастырудың тиімділігін көздейтін академиялық тактиканы қолдануды көздейді.

Академиялық саясат

 • білім беру процесінің академиялық құндылықтарын анықтайды;
 • APEMS-та білім беру процесін ұйымдастыру жүйесін сипаттайды;
 • білім беру бағдарламаларын құрылымдау тәртібін анықтайды;
 • білім беру процесін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді;
 • студенттік орталықтандырылған оқу мен оқытудың негізгі ережелерін сақтауды үйлестіреді;
 • академиялық қызметтің оқу мен оқыту сапасының ұлттық және халықаралық стандарттарына сәйкестігін реттейді.

 

APEMS академиялық қызметтегі келесі негізгі принциптерді анықтайды

 • барлық білім алушыларға тең мүмкіндіктер беру және әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, гендерлік, жас және басқа да белгілер бойынша, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға қатысты кемсітушілікке жол бермеу;
 • арнайы бағдарламаларды әзірлеу арқылы талантты талапкерлер мен білім алушыларды қолдау;
 • студенттердің әрі қарай табысты жұмысқа орналасуына және кәсіби мансабына қажетті практикалық дағдыларды дамытуға баса назар аудара отырып, білім беру бағдарламаларын жаңғырту;
 • білім беру сапасын қамтамасыз ету үдерістеріне стейкхолдерлерді тарту;
 • ғылыми зерттеулердің нәтижелерін білім беру процесіне енгізу;
 • қашықтықтан және цифрлық оқыту технологияларын ауқымды пайдалану;
 • білім беру бағдарламаларының мазмұнын үйлестіру мақсатында басқа елдердің озық жоғары оқу орындарымен әріптестік байланыстарды кеңейту;
 • оқу процесіне жетекші ғалымдар мен сарапшыларды тарту үшін қазақстандық және халықаралық әріптестермен өзара қарым-қатынастарды дамыту;
 • білім беру бағдарламаларын қалыптастырудағы пәнаралық және кәсіби бағдарланған тәсілді пайдалану;
 • ЖОО-дағы білім беру үдерістерін интернационалдандыру.

 

APEMS-тің академиялық құндылықтары

APEMS-тің Академиялық құндылықтары жалпы ЖОО-ның білім беру қызметінің негізгі параметрлерін білдіретін академиялық саясаттың негізін құрайды.

Оларға мыналар жатады

 • білім беру қызметтерін тұтынушылар күткен оқу процесінің сапасы;
 • білім беру және зерттеу қызметінің оң корреляциясы;
 • оқытудың жеке траекторияларын қалыптастыру кезіндегі академиялық еркіндік;
 • қызметтің барлық деңгейлеріндегі білім беру процесінің барлық субъектілерінің академиялық адалдығы мен академиялық этикасы;
 • білім алушылардың ғылыми зерттеулерінің жыл сайынғы тақырыбына отандық ғылымды дамытудың басым бағыттарының өзектілігі мен сәйкестігі;
 • білім берудегі инновациялық тәсілдер мен қағидаттардың өсуі;
 • білім беру құрылымдарының ПОҚ кәсіби құзыреттілігі, түлектердің бәсекеге қабілеттілігі;
 • білім алушыларға, APEMS-тің профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлеріне және т.б. қатысты төзімсіздік пен кемсітушілікке жол бермеу;
 • білім беру бағдарламасының академиялық тұтастығы, курстардың (пәндердің), оқыту әдістерінің тәжірибеге бағдарлануы.

Сотрудничество