Ауысу, қайта қабылдау және академиялық демалыс

Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясында (әрі қарай – APEMS) ауысу және қайта қабылдау кез-келген білім беру бағдарламасына, қалпына келтірілгендерді оқудан шығару мерзіміне қарамастан мүмкін болады.

Оқудан шығарылғаннан қайта қабылдау немесе ауыстыру білім алушыларға жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңі толық аяқталған жағдайда жүзеге асырылады

Білім алушылар қатарына қабылдау тек ақылы негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушы ректордың атына қайта қабылдау туралы өтініш береді. Қалпына келтіру туралы өтінішке ресми транскрипт қоса ұсынылады.

Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір жоғары оқу орнынан (әрі қарай – ЖОО) екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады.

Оқу жұмыс жоспарлары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты APEMS зерттелген пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары және транскрипте көрсетілген академиялық сағаттардағы немесе академиялық кредиттердегі көлемдер негізінде айқындайды.

Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде жұмыс оқу жоспарлары пәндеріндегі академиялық айырмашылықтың академиялық кредиттерінің көлемі, әдетте, бакалавриат білім беру бағдарламалары (әрі қарай – ББ) бойынша 25 кредиттен аспауға тиіс.

APEMS-ке басқа ЖОО-дан білім алушыны ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады

APEMS-ке басқа ЖОО-дан ауысқысы келетін студент білім алып жатқан ЖОО-ның ректорының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алғаннан кейін APEMS ректорына жүгінеді

Ауыстыру туралы өтінішке Ректор мен Офис тіркеуші қол қойған және қабылдаушы APEMS ректорының атына мөрмен және өтінішпен бекітілген транскриптінің көшірмелері (ректордың қолымен және мөрмен) қоса беріледі

Декан ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің айырмашылығын анықтайды және игерілген пререквизиттерге сәйкес оқу жылын белгілейді

Офис тіркеуші білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген кредиттерді қайта есептеуді жүргізеді және білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді

Деканның, офис-тіркеушінің визаларына сәйкес APEMS ректорының мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша (мемлекеттік грант беру туралы сертификаты болған жағдайда) немесе ақылы негізде оқуға қабылдау туралы бұйрығы шығарылады

APEMS білім алушысын басқа ЖОО-ға ауыстыру рәсімі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

Басқа ЖОО-ға ауысқысы келетін білім алушы APEMS ректорының атына ауысу туралы еркін нысанда өтініш береді және мөрмен бекітілген ауысуға жазбаша келісім алғаннан кейін оны қызықтыратын ЖОО басшысына жүгінеді

Қабылдаушы ЖОО басшысының атына ауыстыру туралы өтінішке Ректор мен Офис тіркеуші қол қойған және APEMS ректорының атына мөрмен бекітілген транскрипт көшірмелері (ректордың қолымен және мөрмен) қоса беріледі

Деканның, офис-тіркеушінің визаларына сәйкес APEMS ректорының білім алушыны ауыстыру туралы бұйрығы шығарылады

Осындай сұрау салуды алғаннан кейін «ЖОО-ға (атауына) ауысуына байланысты ауыстырылады» деген тұжырыммен ректордың оқудан шығару туралы бұйрығы шығарылады

Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда шығарылады:

Академиялық үлгерімсіздігі үшін

Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін

Студенттің ар-намыс Кодексін және Академия Жарғысын бұзғаны үшінAPEMS

Білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін

Өз еркі бойынша

Академиялық демалыс бұл академия студенті әскерге шақыруға немесе бала күтіміне байланысты медициналық себептермен оқуын уақытша тоқтататын кезең.

Мемлекеттік тапсырыс негізінде білім алушыға академиялық демалыс беру кезінде мемлекеттік тапсырыс негізінде одан әрі оқу құқығы сақталады. Берілген академиялық демалыс кезеңінде оның оқуын қаржыландыру тоқтатылады, ол аяқталғаннан кейін қайта басталады

Білім алушыға ақылы негізде академиялық демалыс берілген кезде академиялық демалыс кезеңіне оқу ақысы тоқтатыла тұрады

Студенттердің академиялық демалыста болған кезеңінде медициналық қорытынды (ДКК қорытындысы) негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, мемлекеттік стипендия төленбейді

Академиялық демалыстан оралған студенттерге мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылық жойылғаннан кейін жүзеге асырылады

Академиялық демалыс білім алушыларға беріледі:

  • амбулаториялық-емханалық ұйымның жанындағы дәрігерлік – консультативтік комиссияның (бұдан әрі – ДКК) қорытындысы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейінгі ауру бойынша;
  •  туберкулезбен ауырған жағдайда, ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезге қарсы ұйымның орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі – ОДКК) шешімі бойынша;
  • әскери қызметке шақыру қағазы бойынша;
  • бала туу, асырап алу себебінен, ол үш жасқа толғанға дейін.

 

Академиялық демалыстан шығу

  • Академиялық демалыстан оралған кезде білім алушы осы демалысты ресімдеген курстан оқуын жалғастырады.
  • Академиялық демалыстан шыққаннан кейін білім алушы APEMS ректорының атына өтініш береді және білім алушы ауруына байланысты академиялық демалыста болған кезде осы ББ бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытындымен ДКК (ОДКК) анықтамасын ұсынады.
  • Ұсынылған құжаттардың негізінде үш жұмыс күні ішінде білім алушының академиялық демалыстан шығуы туралы білім беру бағдарламасы, курсы және тобы көрсетілген ректордың бұйрығы шығарылады.
  • Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа шығу күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша барлық оқу тапсырмаларын орындайды және рұқсат рейтингі үшін қажетті балдарды жинайды не жазғы семестрде айырмашылық қалыптасқан пәндерге жазылады.
  • Айырмашылықты жою үшін білім алушы ағымдағы оқу сабақтарымен қатар академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, осы пәндер бойынша жұмыс оқу жоспарында көзделген ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңінде рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады.

«Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы» ЖШС «Білім алушылардың оқудан шығару, ауысу, қайта қабылдау және академиялық демалыс беру ережелері»

Құрметті студенттер, ауысу, қайта қабылдану, оқудан шығару немесе академиялық демалыс алу сұрақтары бойынша APEMS-тің Тіркеу Офисіне хабарласа аласыз. Сіздерге көмектесуге әрқашан дайынбыз!

Мажитова Динара Мирболатовна
Тіркеу Офисінің жетекшісі

Мажитова Динара Мирболатовна

Тел: 8 (700) 957-00-68

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Астана қ., EXPO бизнес-центрі, блок С 4.5, 2-қабат, 204 кабинет

 

Сырымова Алия Бурамбаевна
Тіркеу Офисінің менеджері

Сырымова Алия Бурамбаевна

Тел: 8 (700) 957-00-68

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Астана қ., EXPO бизнес-центрі, блок С 4.5, 2-қабат, 204 кабинет

Сотрудничество