Академический календарь


ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ АКАДЕМИЯСЫ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
2022 - 2023 оқу жылының Академиялық күнтізбесі /
Академический календарь на 2022 - 2023 учебный год


Білім беру бағдарламалар тобы / Группа образовательных программ

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау / B005-Подготовка учителей физической культуры

Білім беру бағдарламасы / Образовательная программа

6В01401-Ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары бойынша дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушыны даярлау / 6В01401- Подготовка учителя физкультуры и тренера по национальным видам спорта, спортивным играм

Оқу мерзімі / Срок обучения

2

1 триместр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

1 қыркүйек / 1 сентября

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

12 қараша / 12 ноября

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

12 қараша / 12 ноября

Апта саны / Всего недель

10

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

03-08 қазан / 03-08 октября

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

07-12 қараша / 07-12 ноября

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) /
Итоговый контроль (сессия)

14-26 қараша / 14-26 ноября

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Республика күні - День Республики

25 қазан / 25 октября

Тәуелсіздік күні - День Независимости

16-17 желтоқсан / 16-17 декабря

Демалыс күндер - Каникулы

28 қараша - 10 желтоқсан / 28 ноября - 10 декабря

2 триместр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

12 желтоқсан / 12 декабря

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

18 ақпан / 18 февраля

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

18 ақпан / 18 февраля

Апта саны / Всего недель

10

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

9-14 қаңтар / 9-14 января

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

13-18 ақпан / 13-18 февраля

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) - Итоговый контроль (сессия)

20 ақпан - 4 наурыз / 20 февраля - 4 марта

Практика

Педагогикалық / Педагогическая

12 желтоқсан - 11 ақпан / 12 декабря - 11 февраля

Қорытынды баға қою кезеңінің басталуы / Начало периода выставления итоговой оценки

13 ақпан / 13 февраля

Қорытынды баға қою кезеңінің аяқталуы / Конец периода выставления итоговой оценки

18 ақпан / 18 февраля

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Жаңа жыл - Новый год

1-2 қаңтар / 1-2 января

Рождество

7 қаңтар / 7 января

Демалыс күндер - Каникулы

6-11 наурыз / 6-11 марта

3 триместр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

13 наурыз / 13 марта

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

20 мамыр / 20 мая

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

20 мамыр / 20 мая

Апта саны / Всего недель

10

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

10-15 сәуір / 10-15 апреля

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

15-20 мамыр / 15-20 мая

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) - Итоговый контроль (сессия)

22 мамыр - 03 маусым / 22 мая - 03 июня

Жазғы семестр / летний семестр

5 маусым - 15 шілде / 5 июня - 15 июля

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Халықаралық әйелдер күні - Международный женский день

8 наурыз / 8 марта

Наурыз мейрамы

21-23 наурыз / 21-23 марта

Қазақстан халқының бірлігі күні - Праздник единства народа Казахстана

1 мамыр / 1 мая

Отан қорғаушы күні - День защитника Отечества

7 мамыр / 7 мая

Жеңіс күні - День Победы

9 мамыр / 9 мая

 

 


 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ АКАДЕМИЯСЫ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
2022 - 2023 оқу жылының Академиялық күнтізбесі /
Академический календарь на 2022 - 2023 учебный год


Білім беру бағдарламалар тобы / Группа образовательных программ

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау / B005-Подготовка учителей физической культуры

Білім беру бағдарламасы / Образовательная программа

6В01401-Ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары бойынша дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушыны даярлау /                                     6В01401- Подготовка учителя физкультуры и тренера по национальным видам спорта, спортивным играм 

Оқу мерзімі / Срок обучения

3

Күзгі семестр / Осенний семестр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

1 қыркүйек / 1 сентября

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

17 желтоқсан / 17 декабря

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

17 желтоқсан / 17 декабря

Апта саны / Всего недель

15

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

17-22 қазан / 17-22 октября

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

12-17 желтоқсан / 12-17 декабря

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) /
Итоговый контроль (сессия)

19 желтоқсан - 31 желтоқсан /
19 декабря - 31 декабря

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Республика күні - День Республики

25 қазан / 25 октября

Тәуелсіздік күні - День Независимости

16-17 желтоқсан / 16-17 декабря

Жаңа жыл - Новый год

1-2 қаңтар / 1-2 января

Рождество

7 қаңтар / 7 января

Демалыс күндер - Каникулы

2 қаңтар - 14 қаңтар / 2 января - 14 января

Көктемгі семестр / Весенний семестр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

16 қаңтар / 16 январь

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

29 сәуір / 29 апрель

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

29 сәуір / 29 апрель

Апта саны / Всего недель

15

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

27 ақпан - 4 наурыз / 27 февраль - 4 март

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

24 - 29 сәуір / 24 - 29 апрель

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) - Итоговый контроль (сессия)

1 мамыр - 20 мамыр / 1 мая - 20 мая

Практика

Педагогикалық / Педагогическая

16 қаңтар - 22 сәуір / 16 январь - 22 апреля

Қорытынды баға қою кезеңінің басталуы / Начало периода выставления итоговой оценки

24 сәуір / 24 апрель

Қорытынды баға қою кезеңінің аяқталуы / Конец периода выставления итоговой оценки

29 сәуір / 29 апрель

Жазғы семестр / летний семестр

29 мамыр - 8 шілде / 29 мая - 8 июля

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Халықаралық әйелдер күні - Международный женский день

8 наурыз / 8 марта

Наурыз мейрамы

21-23 наурыз / 21-23 марта

Қазақстан халқының бірлігі күні - Праздник единства народа Казахстана

1 мамыр / 1 мая

Отан қорғаушы күні - День защитника Отечества

7 мамыр / 7 мая

Жеңіс күні - День Победы

9 мамыр / 9 мая

 

 


 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ АКАДЕМИЯСЫ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
2022 - 2023 оқу жылының Академиялық күнтізбесі /
Академический календарь на 2022 - 2023 учебный год


Білім беру бағдарламалар тобы /
Группа образовательных программ

В005- Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау /  B005-Подготовка учителей физической культуры

Білім беру бағдарламасы / Образовательная программа

6В01401-Ұлттық спорт түрлері, спорт ойындары бойынша дене шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушыны даярлау /  6В01401- Подготовка учителя физкультуры и тренера по национальным видам спорта,  спортивным играм  6В01402 - Дене шынықтыру мұғалімі мен бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру жұмыстары бойынша нұсқаушы-әдіскерді даярлау / 6B01402 - Подготовка учителя физкультуры и инструктора -методиста по массовой физкультурно-оздоровительной работе

Оқу мерзімі / Срок обучения

4

Күзгі семестр / Осенний семестр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

1 қыркүйек / 1 сентября

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

17 желтоқсан / 17 декабря

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

17 желтоқсан / 17 декабря

Апта саны / Всего недель

15

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

17-22 қазан / 17-22 октября

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

12-17 желтоқсан / 12-17 декабря

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) - Итоговый контроль (сессия)

19 желтоқсан - 31 желтоқсан /
19 декабря - 31 декабря

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Республика күні - День Республики

25 қазан / 25 октября

Тәуелсіздік күні - День Независимости

16-17 желтоқсан / 16-17 декабря

Жаңа жыл - Новый год

1-2 қаңтар / 1-2 января

Рождество

7 қаңтар / 7 января

Демалыс күндер - Каникулы

2 қаңтар - 14 қаңтар / 2 января - 14 января

Көктемгі семестр / Весенний семестр

Семестрдің басталуы / Начало семестра

16 қаңтар / 16 январь

Семестрдің аяқталуы / Конец семестра

29 сәуір / 29 апрель

Оқу кезеңіндегі орташа бағаның қойылу күні / Дата выставления средней оценки за учебный период

29 сәуір / 29 апрель

Апта саны / Всего недель

15

Аралық бақылау / Рубежные контроли

Аралық бақылау 1 - Рубежный контроль 1

27 ақпан - 4 наурыз / 27 февраль - 4 март

Аралық бақылау 2 - Рубежный контроль 2

24 - 29 сәуір / 24 - 29 апрель

Сессия

Қорытынды бақылау (сессия) - Итоговый контроль (сессия)

1 мамыр - 20 мамыр / 1 мая - 20 мая

Практика

Оқу / Учебная

22 мамыр - 3 маусым / 22 мая - 3 июня

Қорытынды баға қою кезеңінің басталуы / Начало периода выставления итоговой оценки

5 маусым / 5 июня

Қорытынды баға қою кезеңінің аяқталуы / Конец периода выставления итоговой оценки

10 маусым /10 июня

Жазғы семестр / летний семестр

29 мамыр - 8 шілде / 29 мая - 8 июля

Мерекелер мен демалыс күндері / Праздники и выходные дни

Халықаралық әйелдер күні - Международный женский день

8 наурыз / 8 марта

Наурыз мейрамы

21-23 наурыз / 21-23 марта

Қазақстан халқының бірлігі күні - Праздник единства народа Казахстана

1 мамыр / 1 мая

Отан қорғаушы күні - День защитника Отечества

7 мамыр / 7 мая

Жеңіс күні - День Победы

9 мамыр / 9 мая

Сотрудничество